ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОФЕСИЯТА "РЕСТОРАНТЬОР "

УПРАВИТЕЛ НА РЕСТОРАНТ

Настоящото обучение се реализира върху добро познаване на предмета на ресторантьоството - като цяло и всички негови работни позиции . Целта е обучаемите да се научат да управляват ресторанта като разберат как работи в действителност и се запознаят- теоретически и практически с най-новите технологии в ресторантьорският бизнес. Теоретическата и практическа база на „Гранд Хотел Пловдив” предоставят прекрасната възможност да се проследи целият технологичен цикъл в ресторантьорството - организационното и практическо изпълнение, и да се види професията „ в движение”.

Обучението е по лицензираната програма на Учебния център /публикувана на страницата на ЦПО htts:// cpograndhotel-plovdiv.com / включва всички учебни дисциплини свързани с изграждането на умения и компетентности по управление на ресторантьорският бизнес .

Преподавателският екип включва преподаватели от УХТ- Пловдив, ПГ по туризъм - Пловдив, водещи специалисти на "Гранд Хотел Пловдив" и наставници от обектите. Програмата е е разчетена на 960 учебни часа и включва учебни дисциплини по : технология на кулинарната продукция, сервиране и барманство, организация и управление на ресторанта, етика и бизнес етикет, управление на персонала,икономика на храненето, маркетинг и реклама т.н.., изучаване на всички основни и допълнителни знания необходими за изграждането на личността на ресторантьора.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

за "РЕСТОРАНТЬОР " - ІІІ степен на ПК

Планирани дати за обучение :

- І част - начално обучение -

 - ІІ част на обучението --

360 уч.ч.

- ІІІ част - ІІІ степен на ПК

300 уч.ч. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

За дипломирани и работещи като ресторантьори и сервитьор -бармани в ресторанта.

100 уч.ч. - Откриване и обзавеждане на ресторанта. Маркетинг и мениджмънт на ресторантьорската дейност.

За контакти:

гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2

(ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ )

– офис на Учебният център - Телефони за връзка: 032/966-808; 0875 203 137; 0889532206

 III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗУЧАВАНЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ПРЕДМЕТИ  ПО УЧЕБНИ ЧАСОВЕ  - ВАРИАНТ Б16

 

№ по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

     Теоретично обучение

           Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

20

2.

Предприемачество

20

3.

Икономика

20

Общ брой на учебните часове за раздел А1

60

Процент на учебните часове А1

 спрямо общия брой задължителни  учебни  часове за раздел А

6.2%

           Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Чужд език по професията

40

2.

Гостопримство в туризма.  

30

3.

Отчетност и работа с документи

20

4.

Маркетинг в туризма

20

5.

Специализиран софтуер

20

6.

Микробиологияи хигиена на храненето .Хранително законодателство 

20

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

150

            Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Материалознание на хранителните продукти

18

2.

Технологично и техническо оборудване на ресторанта

40

 

Технология на кулинарнта продукция

30

3

Сервиране и барманство

68

4.

Сомелиерство

24

5.

Хотелиерското обслужване

30

5.

Туристическа, туроператорска и агентска дейност

30

6.

Организация и управление на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечение

30

Общ брой на учебните часове за раздел А3

270

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

420

50%

Всичко А

480

Практическо обучение

           Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

 1.

Учебна практика

 

 2 .

Отчетност и работа с документи

18

3.

Специализиран софтуер

24

4.

Чужд език по професията – разговорен

30

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

72

           Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 

Учебна практика

 

1.

Сервиране и барманство

120

2.

Технология на кулинарнта продукция

30

3

Туристическа, туроператорска и агентска дейност

30

6.

Сомелиерство

28

2.

Производствена практика

140

Общ брой на учебните часове за раздел А3

348

Общ брой на учебните  часове

по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

420

Процент на учебните часове по практическо  обучение

спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2+ раздел А3

50%

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

900

Раздел Б. Избираеми учебни часове

Разширена професионална подготовка

Практическо  обучение

1.

 Организация на ресторантьорското обслужване – закуска, обяд,вечеря, банкет-пракитка 

60

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

960

  ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

     1.Учебният план е разработен на основание на Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма „Б” – вариант Б16 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор, специалност „ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения “.

 2.  Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в  учебения  план за конкретния курс по учебни предмети, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на обучаваните  и с възможностите на ЦПО в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.

3.   В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване  на учебни предмети от  общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка по теория или по учебна практика.

4.   Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на обучаваните и с възможностите на ЦПО – по професията  „ „Сервитьор- барман  ІІ степен по СПК .

5.   Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на ЦПО, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  ПО РАМКОВИ ПРОГРАМИ Б

1. Професионалното обучение по рамкови програми Б се завършва след полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

2. Организацията и провеждането на държавния изпит се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

3. Държавният изпит за придобиване на втора или трета СПК се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

4. Придобитата СПК се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

   Съдържанието на документа е определено в ДОС за информацията и документите.

5. Придобилият свидетелство за трета СПК по свое желание може да получи Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

6. Свидетелството за професионална квалификация дава достъп до пазара на труда и достъп до включване в рамкови програми Е за продължаващо професионално обучение с придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

         7. Свидетелството за професионална квалификация с подпечатва с обикновен  собствен кръгъл печат от частните центрове за професионално обучение, българските центрове с чуждестранно участие и чуждестранните центрове за професионално обучение, съгласно чл. 406. ал. I от ЗПОО.

 link@zor.bg