ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 ПО ПРОФЕСИЯТА "ГОТВАЧ"

 Корените на професията "ГОТВАЧ"

 трябва да търсим във времето когато първобитният човек е открил огъня и жарта, на която изпичал месото и рибата. Смята се , че професията "ГОТВАЧ" е най-старата и това отговаря на истината , възникнала е преди такива занаяти като грънчарството и ковачеството. Първото споменаване на името "готвач " е около преди 2000 г пр.Н.Е.и се отнася за хора , които са били наети да готвят на войниците от критската армия и голяма е вероятността те да са били с български произход . От тогава изхранването на големи или малки обществени групи е поверено винаги на хора професионалисти с познания и умения в кулинарната технология .

 

С развитието на кетъринговата индустрия търсенето на квалифицирани готвачи нарасна и всяко заведение за хранене изпитва необходимост от квалифицирани кадри по готварство. Сега добрият готвач лесно може да си намери високо платена работа.

 От 2001 г. до 2018 г.в Учебният център на "Новотел Пловдив" са получили теоретична и практическа подготовката, и професионална квалификация 970 души по професията "готвач", което говори за една утвърдена марка за качество, натрупан опит и традиции в подготовката на квалифицирани кадри за българският туризъм. Своята професионална подготовка нашите курсисти започват още в процеса обучението си - работа и наблюдение на технологичните операции в реална работна среда .

 Специфичните задължения на готвача са свързани с подготовката на качествена и естетически издържана храна - подбор на суровините и продуктите , на кухненското оборудване , спазване на стандартите и рецептологията на изготвеният продукт, спазване на правилата при подготовката , съхраняването , поднасянето на клиентите.

 За да успее добрият готвач трябва да има отлична памет- обонятелна и вкусова , висока цветова чувствителност , безупречен вкус.

 

Ако сте решили да работите като готвач , да повишите своята квалификация или да смените професията си , мястото ви е при нас в Център за професионално обучение към "Гранд Хотел Пловдив". Тук ще откриете най- подходящото място и най-добрите обучители , които ще  ви подготвят за творческа реализация по професията

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС "ГОТВАЧ"

 

  • водещи преподаватели от

 

ПГ по туризъм и майстори от кухните на "Гранд

 

Хотел Пловдив" .

 

 
ЗА ДИПЛОМИРАНИ ГОТВАЧИ

 

Главен готвач - Организация и управление на

 

кухнята и ресторанта .Интериор и обзавеждане

 

на кухнята и ресторанта .100 уч.ч. ч.ч.

 

 

 

ЛЮБИТЕЛСКИ КУРСОВЕ

 

ИТАЛИАНСКА КУХНЯ

 

Организиране и подреждане на масата , изпълнение на рецептите и дегустация на приготвените ястия .

 

Водещи преподаватели - специалисти майстори

 

от кухнята

 

За контакти:

 

гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2

 

(ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ )

 

– офис на Учебният център - Телефони за връзка: 032/966-808; 0875 203 137; 0889532206

 

 

 Успехът на ресторанта и неговата популярност  преди  всичко  се дължи на квалификацията  на персонала , с който той  работи - специалистите и майсторите  , които знаят как да подготвят храната и как да я поднесат.Определящо място  в технологичния цикъл  има   кухнята  и творческите  способности и умения на хората , които работят в нея.Качествената храна , оргиналните рецепти , дизайна на ястията и професинализма на обслужващите са причината да се привлича и поддържа клиентелата  в условията  на върлата конкуренция в расторантьорския бизнес. 

Ключът на успеха за професията  готвач "Да обичаш професията се и да работиш с желание" 

Готвач - професия  в заведенията  за обществено хранене: участва в производството на кулинарна продукция  сам или под ръководството на главния готвач.Задължително спазва технологията на готварското производство съобразено със спецификата на съответната кухня в ресторанта  , в който работи.Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция  в съответствие с установените рецептури .Носи отговорност за качеството на технологичния процес , вкусовите качества и  хигиената при при приготвяне на храните.Готвачите  в големите кухни работят в екип и имат определени задължения  , за които  носят отговорност . Главният готвач е лицето ,което отговаря за управлението на кухнята и връзките  със снабдаяването ,бюфета,  ресторанта. Носи отговорност за персонала , с който работи.                                                                                                                                                         Функции на главният  готвач : планира менюто, приема доставките,наблюдава призводството и поддръжката на качеството на храната ,проверява нивото на хигиената в кухнята, взема  участие при подготовката на храните ;          Специализации  на готвача: готвач - студена  кухня, готвач - топла кухня, готвач - балканска кухня , готвач - вегетарианска кухня, готвач - диетичана кухня, готвач- детска кухня, готвач- пицария, готвач - национална кухня , готвач - азиатскя кухня, готвач . арабска кухня , готвач -италианска кухня, готвач - многонационална  кухня , готвач - сладкар  и т.н.                                                                                                                               В повечето случаи готвачите започват работа като помощници в кухнята и с придибиване на знанията и умения та необходими за професията  им се възлагат определени задължения и се повишават в длъжност готвач.Умения и качества , които трябва да притежава готвача: умения за работа в екип, способност да работи качествено и да се справя с няколко задачи наведнъж,творческо и оргинално мислене, високи стандарти за хигиена, организационни способности , счетоводни умения и най- важно  много добри познания по технология на кулинарното производство защото спецификата му на работа изисква носене на отговорности  свързани със здравето на клиетите

Специалност"Производство на кулинарни изделия и напитки", ІІ степен  на професионална квалификация,660уч.ч. код по СПОО  8110701                                                                Длъжности Умения и компетенции на готвача : 

1.1. Да умее да извършва  :

1.1.1. Да приготвя разнородни ястия, вкусът, качеството и оформлението

на които да съответства на изискванията на заведенията за хранене.

1.1.2.   Да извършва предварителна подготовка на хранителните продукти;

1.1.3.   Да  извършва топлинна обработка на хранителните продукти;

1.1.4.   Да транжира различните видове меса;

1.1.5.   Да приготвя сосове и супи;

1.1.6.   Да приготвя предястия, ястия и аламинути;

1.1.7.   Да приготвя  основни ястия от националната , многоноционална и вегетарианска кухня ;

1.1.8.   Да фламбира; Да приготвя десерти;

1.1.9.   Да работи със специализирана литература;

1.1.10. Да заменя целесъобразно хранителните продукти в ястията;

1.1.11. Да открива и внедрява нови рецепти;

1.1.12. Да оформя естетически и атрактивно готовата продукция;

1.1.13. Да работи с отчетни документи  използвани в ЗХ;

1.1.14. Да калкулира и ценообразува кухненска продукция;

1.1.15. Да прави инвентаризация;

1.1.16. Да спазва санитарно-хигиенните изисквания, техника за безопасност

и противопожарна охрана

1.2.  Контролира :

1.2.1.1  .Следи за стопанисването ,  състоянието и текущото поддържане на     

кухнята  както и  за инвентара и спасителните съоражения   и 

функционалните площи;

1.2..2. Процесите на производство и реализацията  на продукцията ;

1.2.3   Технологичната  и  финансова  дисциплина -  рекламации, свързани с  кулинарната  продукция  и  предлагането на некачествената  продукция ;

1.2.4. Спазване на трудовата  дисциплина и правилата и инструкциите за

безопасност и  здраве  при  работа  –  за противопожарната  охрана и

санитарно- хигиенни  изисквания в заведението ;

1.2.5  Спазването на правилата за безопасност ;

1.3.  Да умее да прилага :

 1.3.1. Познанията си  по технология на кулинарната продукция, рецептите , качес-твените , количествени

 и естетически показатели при приготвяне на готварската продукция;

1.3.2. Изискванията при съхранение на готварската продукция;

1.3.3. Методите за оценка на качествата на отделната продукция;

1.3.4.  Нормативните актове и вътрешни  инструкции свързани с технологията на готварската продукция ;

1.3.5.  Да спазва реда при приемане и отчитане на стоките постъпващи в кухнята и калкулиране на продукцията 

 1.3.1. Да оперира с машините и съораженията в кухнята  ;

 1.3.2. Да  прилага   новостите в хранителната  индустрия;

 1.3.3. Отговаря  за  качеството и хигиената на обслужване;

 1.3.4. Носи отговорност  при нарушение на спазване на трудовата  дисциплина

и    правилата и нструкциите за безопасна и безаварийна работа и  противопожарната  охрана и с    анитарно- хигиенни   изисквания в заведението ,

 да знае   начина на действие и работа с наличните противопожарни уреди и

тяхното месторазположениие.                                                                                                                               

      

ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

   * Учебната  програма на професията   Готвач” е предназначена за специалността  “Производство на кулинарни изделия и напитки  “ и   има за цел  обучаемите да усвоят  знания и умения  в приготвянето на кулинарни изделия и напитки    в заведенията  за хранене.  Пълният курс на обучението дава възможност за продобиване на степен за  професионална  квалификация  по професията    Готвач ”.                                                                                     * Професионалното обучение приключва с полагане на държавни  изпити по теория и практика  на професията пред назначена   със заповед  изпитна комисия от трима членове- преподавателя  по теория , преподавателя по практика  и представител на работодателя.                                                                  * Държавните изпити по теория на професията се провеждат  по национални изпитни ппрограми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.                                                                                          *  Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация  на  МОН.                                                                                                                                                                               В  съответсвие с показаните резултати от обучението и придобитите умения за оргнизация и управление на    кухнята  Учебният център  изготвя европейски сертификат - приложение към дипломата.                                                                                                                                            Представяме ви модерна и интензивна програма за обучение по професията готвач  ! 
Основната цел на програмата е даване на базови знания  на различни нива. 
Нашите програми  позволяват  да се изучат  тънкостите на    кулинарният  бизнес , /българска национална и чуждестранна кухня/  теоретически  и практически в ресторантите  на един от най-реномираните хотели на България „Гранд Хотел Пловдив”.В курсовете се подготвят  готвачи   на основата  на професионализма:  обучението    включва придобиването на основни знания,  които обучавания  може да продължи да  развиват творчески и професионално.  

Съдържанието на учебните програми към предложения Учебен план са пригодени за  подготовката на :                                                                          

1. Главен готвач;                                                                             

2.Помощник готвач;                                                                            

3.Готвач –кетъринг;                                                                               

  4.Личен готвач;                                                                              

  5.Кухненски работник;                                                                              

6. Специализации по видове кухни : българска национална , вегетарианска , детска , празнична , чуждестранни  кухни;                                                     

7.Съдържанието на обучението на първите два модула позволява да се надгражда учебен план по професията "Сладкар" И III ниво на професията "Ресторантьор".                                     Курсовете ни позволяват за сравнително  кратък период от време   ефективно  да се изучат  тънкостите на  кулинарния  бизнес в учебна и естествена  работна среда .  

     Учебен  план  

ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗУЧАВАНЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ПРЕДМЕТИ  ПО УЧЕБНИ ЧАСОВЕ  - ВАРИАНТ  Б 13

 

Видове професионална подготовка

Учебни предмети /модули

Брой учебни

часове

І

Раздел А. Задължителни учебни часове

 

 

Теоретично обучение

 

1.

Раздел  А1 Обща професионална подготовка

   

1.1

Здравословни и безопасни условия на труд

 12

1.2

Икономика

 12

1.3

Предприемачество

 12

1.4.

Компютърно обучение  

 12

1.5.

Чужд език по професията

 12

 

Общ брой на учебните часове по раздел А1

10%    60

2.

Раздел А2  Отраслова професионална подготовка

 

2.2

Микробиология на храненето  

  12

2.3

Организация на производството в храненето 

  12

2.4

Отчетност и работа с документи

  14

2.5

Гостоприемство в туризма

  12

 

Общ брой на учебните часове по раздел А2

  50

3.

Раздел А3  Специфична професионална подготовка

 

3.1

Материалознание

 12

3.2

Технологично обзавеждане

 12

3.3

Безопасност и долекарска  помощ

  8

3.4

Технология на кулинарната продукция 

       120 

3.5 

Ресторантьорско обслужване  

  12   

 

Общ брой на учебните  часове по раздел А3

       164

 

Общ брой на учебните  часове по раздел А2+ по раздел  А3

       214

 

Общ брой на учебните  часове по раздел А

39.63%274

 

Практическо обучение

 

4.

А2 Отраслова професионална подготовка

 

 

Учебна практика

 

4.1

Отчетност и документиране 

8

4.2

Чужд език по професията

40

 

Общ брой на учебните часове по раздел А2

48

5.

А3 Специфична професионална подготовка

 

 

Учебна практика

 

5.1.

Технология на кулинарната продукция 

100

5.2.

Ресторантьорско обслужване  

 24

5.3.

Производствена практика

154

 

Общ брой на учебните часове по раздел А3

 278

 

Общ брой на учебните часове практическо обучение  по раздел А2+ по раздел  А3 

60.37%326 

 

Общ брой на учебните часове раздел А

600

6.

Раздел Б. Избираеми  учебни часове

 Разширена професионална подготовка

 60

6.1.

Чуждестранна кухня - теория

20

6.2.

Чуждестранна кухня - практика

40

 

Общ брой на учебните часове раздел Б

60

 

Общ брой на учебните часове  на задължителните и избираеми учебни часове  за раздел А + раздел Б

       660