ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 ПО ПРОФЕСИЯТА "ХЛЕБАР - СЛАДКАР" 

 Хлебар-сладкар е една от най-търсените професии в хранителния бизнес.

 Правенето на хляб и сладкарски изделия е едно от най-старите изкуства, базирано на творческите умения на майсторите да приготвят в богато разнообразие естетически приготвени, вкусни, лесно смилаеми, хранителни и полезни за организма хлебни и сладкарски изделия.

 Всички български празници и ритуали са свързани с приготвянето на традиционни хлебни и сладкарски изделия, за които до днешни дни се пазят рецепти в българската национална кухня и се възпроизвеждат ежегодно на всеки празник.

 Ако искаме да запазим българските традиции и заедно с това да вървим в крак с модерното сладкарство е необходимо да усвоим основните правила на професията „хлебар-сладкар”.

 Усвояването на основните правила на професията „Хлебар-сладкар” изисква много желание, старание и търпение. Ако обичате вкусно приготвеното, добре оформено и красиво поднесено и подредено изделие - вашето място е при нас!

 ПРОФЕСИОНАЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

 "ХЛЕБАР - СЛАДКАР"

  - начално обучение - 300 уч.ч.

 - до ІІ степен на професионална квалификация - 360 уч.ч.

 Водещи преподаватели - инж. Цецка Илиева, майсторите от Сладкарска работилница на на "Гранд Хотел Пловдив".

 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 за дипломирани хлебар-сладкари

 ИНОВАТИВНО СЛАДКАРСТВО - организация, обзавеждане и технологично оборудване на сладкарски цех и работилница, нови тенденции при производството на хлебни и сладкарски изделия - 100 уч.ч. 

 ЛЮБИТЕЛСКИ КУРСОВЕ

 събота- неделя

 ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

ПРИГОТВЯНЕ И ДЕГУСТАЦИЯ на приготвените хлебни и сладкарски изделия свързани с празничните ритуали.

 Водещи преподаватели – инж. Цецка Илиева, специалисти и майстори от сладкарска работилница

 За контакти:

 гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2

 (ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ )

 офис на Учебният център

Телефони за връзка: 032/966-808; 0875 203 137; 0889532206

 Предложеният учебен план позволява разработката  и организирането на обучения:

- Базова подготовка по професията - курса на обучения включва придобиване на основни   знания,  опит и умения за работа по професията. 

 - Повишаване на квалификацията - реализацията и успехите по професията са невъзможни без непрекъснато актуализаране на знанията и опита, за да остане на висота професионалиста трябва да е в крак с новите технологии на производство.

 Длъжности: сладкар, гл.сладкар, помощник-сладкар, декоратор, хлебар, работник в пицария.

ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ

          1.Учебният план е разработен на основание на Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма „Б” – вариант Б13 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация по професията „Сладкар “, специалност „Производство на сладкарски изделия “.

  2.  Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в  учебния  план за конкретния курс по учебни предмети, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на обучаваните  и с възможностите на ЦПО в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.

 В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване на учебни предмети от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка по теория или по учебна практика.

 Учебен план „Сладкар” 

 по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

        Теоретично обучение

  1.                 Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.1

Здравословни и безопасни условия на труд

12

1.2.

Предприемачество

12

1.3.

Икономика

12

1.4.

Компютърно обучение

12

1.5.

Чужд език по професията

12

Общ брой на учебните часове за раздел А1

100% 60

   2.                Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

2.1.

Микробиология и хигиена на храненето .Хранително законодателство 

12

2.2.

Организация на производството в храненето

12

2.3.

Отчетност и работа с документи

14

2.4.

Гостоприемство в туризма

12

2.5.

Туристическа дейност в България – същност, съдържание и характеристика

12

 

Общ брой на учебните часове по раздел А2

 62

   3.1                Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 3.2.

Суровини и материали  в производството на сладкарски изделия    

12

3.3

Технологично обзавеждане  

12

3.4

Долекарска помощ    

8

3.5

Технология на сладкарската продукция

92

3.6

Приложна декорация

24

Общ брой на учебните часове за раздел А3

148

Общ брой на учебните часове

по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

210

39.03 %

Всичко раздел А     

272

        Практическо обучение

                    Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

4.

Учебна практика

 

4.1.

Организация на производството в храненето

8

4.2.

 Отчетност и работа с документи

8

4.3

 Чужд език попрофесията

40

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

56

  5.                     Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 

Учебна практика

 

5.1.

Технология на сладкарската продукция

82

5.2

Приложна декорация

24

2.

Производствена практика

166

Общ брой на учебните часове за раздел А3

272

Общ брой на учебните  часове

по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

328

Процент на учебните часове по практическо  обучение

спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2+ раздел А3

60,9  7%

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

600

                      Раздел Б. Избираеми учебни часове

        Разширена професионална подготовка

1.

 Декорация на сладкарските изделия – практика

60

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

660

 V. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  ПО РАМКОВИ ПРОГРАМИ Б

 1. Професионалното обучение по рамкови програми Б се завършва след полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

 2. Организацията и провеждането на държавния изпит се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

 3. Държавният изпит за придобиване на втора СПК се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 4. Придобитата СПК се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. Съдържанието на документа е определено в ДОС за информацията и документите.

 5. Придобилият свидетелство за втора  СПК по свое желание може да получи Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

 6. Свидетелството за професионална квалификация дава достъп до пазара на труда и достъп до включване в рамкови програми Е за продължаващо професионално обучение с придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

  7. Свидетелството за професионална квалификация се подпечатва с обикновен  собствен кръгъл печат, съгласно чл. 406. ал. I от ЗПОО.

 Учебен план „Хлебар” 

по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

        Теоретично обучение

  1.                 Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.1

Здравословни и безопасни условия на труд

12

1.2.

Предприемачество

12

1.3.

Икономика

12

1.4.

Компютърно обучение

12

1.5.

Чужд език по професията

12

Общ брой на учебните часове за раздел А1

100% 60

   2.                Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

2.1.

Микробиология и хигиена на храненето .Хранително законодателство 

12

2.2.

Организация на производството в храненето

12

2.3.

Отчетност и работа с документи

14

2.4.

Гостоприемство в туризма

12

2.5.

Туристическа дейност в България – същност, съдържание и характеристика

12

 

Общ брой на учебните часове по раздел А2

 62

   3.1                Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 3.2.

Суровини и материали в производството на хляб и хлебни изделия    

12

3.3

Технологично обзавеждане  

12

3.4

Долекарска помощ    

8

3.5

Технология на хляба и хлебните изделия

92

3.6

Приложна декорация

24

Общ брой на учебните часове за раздел А3

148

Общ брой на учебните часове

по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

210

39.03 %

Всичко раздел А     

272

        Практическо обучение

                    Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

4.

Учебна практика

 

4.1.

Организация на производството в храненето

8

4.2.

 Отчетност и работа с документи

8

4.3

 Чужд език по професията

40

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

56

  5.                     Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 

Учебна практика

 

5.1.

Технология на хляба и хлебните изделия

82

5.2

Приложна декорация

24

2.

Производствена практика

166

Общ брой на учебните часове за раздел А3

272

Общ брой на учебните  часове

по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

328

Процент на учебните часове по практическо  обучение

спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2+ раздел А3

60,9  7%

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

600

                      Раздел Б. Избираеми учебни часове

        Разширена професионална подготовка

1.

 Декорация на хлебните и сладкарските изделия – практика

60

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

660