Хотелиерският бизнес включва не само познания  за хотелиерската индустрия, но също така  и  за  такива области и  компетентности, като знания за  туристическата индустрия, хотел маркетинг в индустрията на гостоприемството, реклама в хотелиерския бизнес, PR в хотелиерския бизнес, информационни технологии в туристическата индустрия,  счетоводство в туристическата индустрия , ценообразуването в хотелиерския бизнес , данъчното облагане на хотелиерския бизнес. 

Хотелският комплекс е  система, състояща се от множество подсистеми  и единственият начин да се постигне ефективна, хармонична и последователна работа  са необходими задълбочени познания - теоретически и практически за всички компоненти ,по съвременните тенденции в хотелиерския бизнес, нови технологии и иновации в областта на хотелиерството  , насочени   към подобряване на работата на хотела и  предотвратят на каквито и да било пропуски и усложнения.
Хотелът  не е само храна и настаняване, както го възприемат клиентите, но също така и множество други услуги - провеждане на бизнес конференции,  нощен живот ,   спортни, културни,политически, здравни и много други събития. 

 

Управлението на хотелският комплекс е изключително сложен  процес и включва умения във всички области на знанието. Това е наистина сложно, интегрирано предприятие, което оперира не с  един човек, а със цял екип от специалисти: от  ценообразуването в хотелиерската индустрия ,обслужването, маркетинга и рекламата ,консултиране ,PR в туристическата индустрия,информационни технологии в туристическата индустрия,  данъчното облагане  и т.н. 

 

Представяме ви модерна и интензивна програма за обучение администратори, директори, мениджъри хотели от различни нива.  
Обучението се провежда в оптимална учебна среда, оборудвани учебни зали в базите на  "Новотел Пловдив" в центъра на града.Практическите занятия - учебна и производствена  практика се провеждат в "Новотел Пловдив". Преподавателският екип е съставен  отспециалисти ,научни работници и учители  от УХТ , Професионалната гимназия по туризъм,ПУ"П.Хилендарски", Езиковите гиманазия  на гр.Пловдив.Практическите занятия се провеждат в обектите на "Новотел Пловдив " от  водещи специалисти . На обучаваните се осигуряват всички необходими материали в помощ на  ефективната им подготовка по професията Учебният процес се провежда под формата на семинари ,обучения ,ролеви игри  и др.

 

Професия : Хотелиер  код по СПОО 811010

 

Специалност  : Организация  на хотелиерството  код по СПОО 8110101

 

Професионално обучение до ІІІ степен на квалификация,960 уч.ч.,    Модулно обучение. 

 

 УЧЕБЕН ПЛАН  - ВАРИАНТ Б16

 

№ по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

               А.Задължителни учебни часове

               Теоретично обучение

               Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

10

2.

Предприемачество

20

3.

Икономика

30

Общ брой на учебните часове за раздел А1

60

Процент на учебните часове А1

 спрямо общия брой задължителни  учебни  часове за раздел А

 

Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Чужд език по професията

40

2.

Професионална етика и туристическо поведение

30

3.

Отчетност и работа с документи

20

4.

Специализиран софтуер

20

5.

Маркетинг в туризма

20

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

130

Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Технология на хотелиерското обслужване

130

2.

Мениджмънт в туризма

30

3.

Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“

40

4.

Технология на допълнителните дейности в туризма

40

5.

Безопасност и долекарска помощ в туризма

10

6.

Туристическа, туроператорска и агентска дейност

40

Общ брой на учебните часове за раздел А3

290

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

420

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А

480

Практическо обучение

 Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

1.1.

Отчетност и работа с документи

20

1.2.

Специализиран софтуер

30

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

50

 Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

2.

Технология на хотелиерското обслужване

110

3.

Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“

80

4.

Технология на допълнителните дейности в туризма

40

5.

Туристическа, туроператорска и агентска дейност

50

2.

Производствена практика

90

Общ брой на учебните часове за раздел А3

370

Общ брой на учебните  часове по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

420

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

900

Раздел Б. Избираеми учебни часове

Разширена професионална подготовка

1.

Изработване на бизнес план

60

2.

 Културно наследство в туризма

60

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

960

 

 

 

 

 

IV.ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  ПО РАМКОВИ ПРОГРАМИ Б16

 

1. Професионалното обучение по рамкови програми Б16 се завършва след полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

 

2. Организацията и провеждането на държавния изпит се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

 

3. Държавният изпит за придобиване на втора или трета СПК се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 

4. Придобитата СПК се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

 

Съдържанието на документа е определено в ДОС за информацията и документите.

 

5. Придобилият свидетелство за трета СПК по свое желание може да получи Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

 

6. Свидетелството за професионална квалификация дава достъп до пазара на труда и достъп до включване в рамкови програми Е за продължаващо професионално обучение с придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

 

        7. Свидетелството за професионална квалификация с подпечатва с       обикновен  собствен кръгъл печат от частните центрове за професионално обучение, българските центрове с чуждестранно участие и чуждестранните центрове за професионално обучение, съгласно чл. 406. ал. I от ЗПОО.

 

 

 

V. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

         1.Учебният план е разработен на основание на Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма „Б” – вариант Б16 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“.

 

 2. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в  учебния  план за конкретния курс по учебни предмети, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

 

професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на обучаваните  и с възможностите на ЦПО в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.

 

3.  В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване на учебни предмети от  общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка по теория или по учебна практика.

 

4.       Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на