Хотелските  и туристически услуги в България са  изключително перспективна област за себереализация. Рецепциониста  е един от  най-важните за престижа на хотела , защото той е   първата  среща  с  клиента  на хотела  и защото пред него  гостите  споделят всички въпроси свързани с  резервацията и обслужването   Ако обичате контактите и общуването  с хора,  то  професията администратор  на хотел е реализация на вашите  мечти.
Компетентентният  администратор на хотел знае своите отговорностии и знае също  , че  всичко, което  е свързано с гостите на хотела е негово задължение .

Администраторът в хотела :

- Посреща и настанява гостите;

- Регистрира новопристигнали гости и води  пълна документация за регистрацията .

Осигурява     надлежно поддържане на регистъра  и  запис на документи за                                   самоличност   на регистрираните гости;

- Предава ключовете за стаите за гости;

- Води сметки за настаняването;

- Приема искания и  предоставя услуги;

- Приема за съхранение ценности и документи .

- Следи за спазването на графика  на персонала и поставя  задачи при  при нужда от почистване. 

- Подпомага администрацията във връзка с пребиваването на гостите;

- Ако е необходимо,извършва други задачи.

След  обучението  умее да  :

1.1 Организира, ръководи  и извършва  :

1.1.1. Цялостният процес  по посрещане , настаняване  и изпращане на гостите;

1.1.2.  Застъпва на работното място съгласно установения график с безупречно професионален външен вид;

1.1.3.  Приема и подава дежурството по установения начин;

1.1.4. Обработва постъпилите резервации и осигурява необходимите легла  по тях;

1.1.5. Извършва подготовка за посрещани на гостите съобразно направените резервации;

1.1.6. Приема български и чуждестранни гости съобразно  установените правила  и оформя регестрацията им;

1.1.7. Обслужва гостите , изготвя и предава оперативните документи за регистриране на чуждестранни гости, предава ключ от стаята.

1.1.8.  Извършва парични обменно - разплащателни операции; Обслужване на гражданите  при обмяна на валута ;

1.1.9.  Спазва всички правилници , регулиращи дейностите на рецепцията, следи измененията и  допълненията им .

1.1.10. Проучва потребителското търсене ,систематизира  и анализира получената информация  по обслужването;

1.1.11. Спазва правилата за противопожарна охрана;

1.1.12. Участва при разпределението на работата  на екипите  на фронт- офиса;

 1.2. Контролира :

1.2.1   Състоянието и текущото поддържане на   стаите на хотела, общите помещения,фронт- офиса и функционалните площи;

1.2.2.  Първичната счетоводна отчетност на рецепцията -  отчетността на всички работни места с финансова , материална  и имуществена  отговорност;

1.2.3.  Ежедневната заетости  продажби на легловата база и допълнителните услуги;

  1.3 Прилага :

1.3.1.Оперира с машините и съораженията и компютърните системи

на рецепция;

1.3.2.  Познания по  икономика  и мениджмънт  на туризма;

1.3.3.  Притежава познания по  правната уредба на туристическата

дейност  и стандартите на хотелиерското обслужване;

1.3.4  Познания по   делово общуване;

1.3.5. Владее формите  на делови контакти и общуване на български и

най- малко на два  чужди езика;

1.3.6. Прилага  интрукциите за работата на касата и емисионно –

касовите операции ;

 1.3.7.  Прилага нструкциите за инкасиране на постъпленията  в налични

  пари на фирмата

1.3.8.  Знае всички действащи вътрешни заповеди свързани с работата на

рецепция;

1.3.9.  Осъществява професионален контакт с гостите  на чужд език ;

1.3.10. Познава  отличителните белези в националните характеристики  на

чуждестранните гости   ;

1.3.11. Изготвя  първичната касова документация; реда и начина за

уточняване    и  отчитане на касовата наличност;

1.3.12. Спазва реда и начина  на отчетност ;

1.3.13.Прилага  реда и начина за приемане , съхраняване и  на пари   и ценности;

1.3.14.Прилага   правилата за културно обслужване на клиентите ;

1.3.15.Спазва  санитарно- хигиенните изисквания в работата на хотела;

Програмите ни  за обучение  по професията „ Администратор на  хотел”  са разработени така , че  бъдещият  рецепционист да получи пълни познания  по професията .  
Администраторът на хотел е  първият, който  отговаря на гостите  и трябва да познава правилникът за дейността на  хотела .В обучението  освен  теоретични познания е включено и   практическо обучение  в „Новотел Пловдив”.   

Професия "Администратор на хотел" код по СПОО 811020 ; 
Специалност "Организация на обслужването в хотелиерството" код по СПОО 8110201;               960 уч.ч.,Модулно обучение

Тематичен план 

 

поред 

  Наименованиена  разделите и  темите  и учебните  дисциплини

 

 

Всичко

 

І Модул

Задължителна  подготовка

90

 

1.

Въведение в пазарната икономика

20

 

2.

Туристическа дейност в България

20

 

4.

Маркетинг и реклама

20

 

5.

Алтернативен туризъм

30

 

ІІ.Модул 

Задължителна отраслова и специфична подготовка

720

 

1.

Основи на международния и вътрешен туризъм

40

 

2.

Правни въпроси на туристическата фирма

40

 

3.

Организация и обслужване на хотелската дейност

150

 

4.

Валутен пазар.Валутна каса.  

40

 

5.

Компютърно обучение

60

 

6.

Информационни  системи  в туризма

60

 

5.

Икономика на труда  .Финанси и счетоводство на туристическата фирма

 40

 

6.

Професионална етика естетика и психология

50

 

7.

Технологично оборудване и техника на рецепция

 30

 

8.

Технология на  допълнителни дейности  в хотелиерството

30

 

9.

Здравословни и безопасни условия на труд

20

 

10.

Културно наследство в туризма  в световен , национален и  регионален мащаб

50

 

9.

Чуждоезиково обучение – професионална терминология

110

 

ІІІ. Модул

Производствена практика на рецепция

150

 

 

Общо І + ІІ + ІІІ  Модул

960