Хотелските  и туристически услуги в България са  изключително перспективна област за себереализация. Рецепциониста е един от най-важните за престижа на хотела, защото той е   първата  среща  с  клиента  на хотела  и защото пред него гостите споделят всички въпроси свързани с  резервацията и обслужването. Ако обичате контактите и общуването с хора, то професията администратор на хотел е реализация на вашите мечти.
Компетентентният  администратор на хотел знае своите отговорностии и знае също, че всичко, което е свързано с гостите на хотела е негово задължение.

Администраторът в хотела:

- Посреща и настанява гостите;

- Регистрира новопристигнали гости и води пълна документация за регистрацията.

Осигурява надлежно поддържане на регистъра и запис на документи за                               самоличност на регистрираните гости;

- Предава ключовете за стаите за гости;

- Води сметки за настаняването;

- Приема искания и  предоставя услуги;

- Приема за съхранение ценности и документи.

- Следи за спазването на графика  на персонала и поставя задачи при  при нужда от почистване. 

- Подпомага администрацията във връзка с пребиваването на гостите;

- Ако е необходимо, извършва други задачи.

След  обучението умее да:

1.1. Организира, ръководи и извършва:

1.1.1. Цялостният процес  по посрещане, настаняване  и изпращане на гостите;

1.1.2.  Застъпва на работното място съгласно установения график с безупречно професионален външен вид;

1.1.3. Приема и подава дежурството по установения начин;

1.1.4. Обработва постъпилите резервации и осигурява необходимите легла  по тях;

1.1.5. Извършва подготовка за посрещани на гостите съобразно направените резервации;

1.1.6. Приема български и чуждестранни гости съобразно установените правила  и оформя регестрацията им;

1.1.7. Обслужва гостите, изготвя и предава оперативните документи за регистриране на чуждестранни гости, предава ключ от стаята.

1.1.8.  Извършва парични обменно - разплащателни операции; Обслужване на гражданите  при обмяна на валута;

1.1.9.  Спазва всички правилници, регулиращи дейностите на рецепцията, следи измененията и  допълненията им.

1.1.10. Проучва потребителското търсене, систематизира и анализира получената информация по обслужването;

1.1.11. Спазва правилата за противопожарна охрана;

1.1.12. Участва при разпределението на работата  на екипите  на фронт-офиса;

1.2. Контролира:

1.2.1.  Състоянието и текущото поддържане на стаите на хотела, общите помещения, фронт-офиса и функционалните площи;

1.2.2.  Първичната счетоводна отчетност на рецепцията -  отчетността на всички работни места с финансова, материална и имуществена отговорност;

1.2.3.  Ежедневната заетост и продажби на легловата база и допълнителните услуги;

1.3 Прилага:

1.3.1. Оперира с машините и съораженията и компютърните системи на рецепция;

1.3.2.  Познания по икономика и мениджмънт на туризма;

1.3.3.  Притежава познания по  правната уредба на туристическата дейност и стандартите на хотелиерското обслужване;

1.3.4.  Познания по делово общуване;

1.3.5. Владее формите  на делови контакти и общуване на български и най-малко на два  чужди езика;

1.3.6. Прилага  инструкциите за работата на касата и емисионно – касовите операции;

1.3.7. Прилага нструкциите за инкасиране на постъпленията в налични пари на фирмата;

1.3.8. Знае всички действащи вътрешни заповеди свързани с работата на рецепция;

1.3.9. Осъществява професионален контакт с гостите  на чужд език;

1.3.10. Познава  отличителните белези в националните характеристики на чуждестранните гости;

1.3.11. Изготвя  първичната касова документация; реда и начина за уточняване и отчитане на касовата наличност;

1.3.12. Спазва реда и начина  на отчетност;

1.3.13. Прилага реда и начина за приемане, съхраняване на пари и ценности;

1.3.14. Прилага правилата за културно обслужване на клиентите;

1.3.15. Спазва  санитарно-хигиенните изисквания в работата на хотела;

Програмите ни  за обучение  по професията „ Администратор на  хотел”  са разработени така, че  бъдещият  рецепционист да получи пълни познания  по професията.  
Администраторът на хотел е  първият, който  отговаря на гостите  и трябва да познава правилникът за дейността на хотела. В обучението освен теоретични познания е включено и   практическо обучение  в „Новотел Пловдив”.   

Професия "Администратор на хотел" код по СПОО 811020; 
Специалност "Организация на обслужването в хотелиерството" код по СПОО 8110201;               960 уч.ч., Модулно обучение

Тематичен план  

поред 

  Наименованиена  разделите и  темите  и учебните  дисциплини

 

 

Всичко

 

І Модул

Задължителна  подготовка

90

 

1.

Въведение в пазарната икономика

20

 

2.

Туристическа дейност в България

20

 

4.

Маркетинг и реклама

20

 

5.

Алтернативен туризъм

30

 

ІІ.Модул 

Задължителна отраслова и специфична подготовка

720

 

1.

Основи на международния и вътрешен туризъм

40

 

2.

Правни въпроси на туристическата фирма

40

 

3.

Организация и обслужване на хотелската дейност

150

 

4.

Валутен пазар.Валутна каса.  

40

 

5.

Компютърно обучение

60

 

6.

Информационни  системи  в туризма

60

 

5.

Икономика на труда  .Финанси и счетоводство на туристическата фирма

 40

 

6.

Професионална етика естетика и психология

50

 

7.

Технологично оборудване и техника на рецепция

 30

 

8.

Технология на  допълнителни дейности  в хотелиерството

30

 

9.

Здравословни и безопасни условия на труд

20

 

10.

Културно наследство в туризма  в световен , национален и  регионален мащаб

50

 

9.

Чуждоезиково обучение – професионална терминология

110

 

ІІІ. Модул

Производствена практика на рецепция

150

 

 

Общо І + ІІ + ІІІ  Модул

960