ПРОФЕСИЯ: "КАМЕРИЕР" СПЕЦИАЛНОСТ „ХОТЕЛИЕРСТВО” – Код по СППОО: 8110301

КАМЕРИЕР е професия, която датира от най-древни времена. Началото на нейното практикуване е дошло от обслужване на домакинства на заможни семейства, ангажирани със семеен бизнес, с цел спестяване на време за основната им дейност и създаване на комфорт и уют на семействата им.

 В съвременната хотелиерска индустрия, КАМЕРИЕР е една от най-популярните професии. Нито един модерен хотел не може да работи без наличен персонал по тази професия, защото чистота и реда в институцията влияе пряко върху имиджа и посещаемостта.

 Основните отговорности на камериера са: почистване; подреждане на предмети за бита; смяна на спално бельо, следене за безопасността на предоставения им инвентар; почистване на санитарните възли и душ кабините; поддържане на мини бара и обслужването от рум-сервиза; извършване на допълнителни хотелски услуги (гладене, химическо чистене и др.); контрол по спазване на хигиенните изисквания. В някои институции задълженията на камериера могат да включват допълнителни задачи: помощ при банкети и различни мероприятия по отношение на сервиране, обслужване на масите и пр.

Професията КАМЕРИЕР, освен в хотелиерството е приложима и търсена и в други обществени места, заведения и институции, в транспорта - автомобилен, жп и морски. В последно време се практикува в обслужването на частни домове.
Уменията и компетентностите, които трябва да се изграждат и развиват за практикуване на професията: използване на техниката и оборудването в хотелската дейности; познаване на насоките в областта на хотелските услуги; познаване на правилника на институцията и регулаторната й рамка в областта на услугите; отлични познания на технологиите за почистване; познаване на етичните и естетични правила на камериерското обслужване; допълнителни знания по английски език (гарант за заетост и кариерно израстване).
Теоретичното обучение се провежда в учебните зали на Центъра за професионално обучение към "Гранд Хотел Пловдив",практическото обучение в реална работна среда - в хотелските обекти с цел формиране на практически умения и компетентности в съответствие с квалификационните изисквания на професията.
ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС:
"КАМЕРИЕР"- І степен на ПК – 300 уч.ч.
Изисквания за образование – начално образование
Изискване за възраст – 16 год.
Форма на обучение: присъствена.
ЗА РАБОТЕЩИ ПО ПРОФЕСИЯТА - 150 уч.ч. Тема: ”Актуални технологични изисквания и стандарти в камериерската дейност„

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В РАБОТАТА  НА КАМЕРИЕРА:

  •   Хигиена в рамките на съоръженията или помещенията;
  • Подмяна на постелките на леглата;

  • Зареждане на хигиенни материали и рекламни брошури;

  • Периодично наблюдение на електроенергийната система и електрическо оборудване;

  • Следене за  функционирането на водоснабдяването и канализацията;

  • Участие в почистването на общите части;

  • Извършете други специални задачи, свързани с длъжността;

    Необходимата компетентност за извършване на работа:

  • Трябва да знаят и познават:

        - правилата за почистване и хигиенизиране на помещенията и оборудването в тях;

        - процедурите и изискванията за подмяна на мебели и постелки;

        - нормативните изисквания за пожарна безопасност;

        - работа с устройствата за почистване;

        - оборудване в стаите;

        - познаване на вида и качаството на  почистващите препарати и поставяне консумативите.         - Зареждане на мини-бара;

І. След  обучението трябва да умее: 

1.1.  Да  извършва :

1.1.1. Да  почиства, проветрява и подрежда хотелските стаи;

1.1.2.  Да подменя бельото в установения срок;

1.1.3.  Да проветрява и  да дизенфикцира  санитарните възли;

1.1.4.  Да зарежда банята и тоалетната  с бельо, сапун , кърпи, шампоан и таолетна хартия;

1.1.5.  Да борави с прахосмукачка и подмиячка;

1.1.6.  Да  зарежда с рекламни и информационни материали и следи за съдържанието и зареждането на мини-бара;

1.1.7.  Да почиства хладилника;

1.1.8.  Да следи за изправностите в стаите и инсталациите;

1.1.9.  Да сигнализира за забравени вещи;

1.1.10. Да отговаря за имуществото на клиентите;

1.1.11. Да  отговаря за  имуществото и поверения й  район;

1.2. Да  знае и умее да прилага:

1.2.1. Да познава реда и организацията в работата на камериера;

1.2.2. Да познава технологията на обработка на хотелската стая;

1.2.3. Да познава машините и съоръженията  в хотелската част;

1.2.4. Да използва правилно инструментите  и техниката  и действа автоматично;

1.2.5. Да работи прецизно;

1.2.6. Да познава, средствата за почистване и измиване, които ползва;

1.2.7. Да поддържа хигиената в повереният й район;

1.2.8. Да познава хранителните напитки в мини-бара и тяхните качества;

1.2.9. Да има изряден  външен вид  и добро поведение;

1.2.10. Да  притежава минимални познания по професионалната терменология на един чужд език.

 Тематичен  план  

Професия: Камериер - Код по СПОО  8110301   
 
                                                                                                                                                       

1  Професионалното направление: Хотелиерство  код по СПОО 811

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗУЧАВАНЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ПРЕДМЕТИ  ПО УЧЕБНИ ЧАСОВЕ  - ВАРИАНТ А10

№ по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

             Теоретично обучение

Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

2.

Предприемачество

8

3.

Икономика

8

Общ брой на учебните часове за раздел А1

8.00 %     24

Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Чужд език по професията

12

2.

Гостоприемство в туризма

6

3.

Отчетност и работа с документи

6

4.

Информационни технологии и работа с компютър

6

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

30

Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Технология на камериерското обслужване

24

2.

Безопасност и долекарска помощ в туризма

6

3.

Машини и съоръжения в хотелиерството

6

Общ брой на учебните часове за раздел А3

36

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

66

30.56%

Общ брой на учебните часове А 

906

                Практическо обучение

Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

1.1.

Отчетност и работа с документи

14

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

14

1.

Учебна практика

 

2.

Машини и съоръжения в хотелиерството

8

3.

Технология на камериерското обслужване

60

4.

Охранителни мерки и безопасност

8

5.

                          Общ брой на учебните часове за раздел А3

 76

2.

Производствена практика

 60

Общ брой на учебните часове за раздел А3

 

Общ брой на учебните  часове по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

69.44%    150

 

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

240

Раздел Б. Избираеми учебни часове

              Разширена професионална подготовка

Практическо  обучение

1.

Професионална подготовка – теория

10

 

Професионална подготовка - практика

20

2.

 Чужд език по професията

10

3.

 Работа в екип

20

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

                                           Общ брой на задължителните  и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

300