ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА: "ПОРТИЕР ПИКОЛО”

СПЕЦИАЛНОСТ „ХОТЕЛИЕРСТВО” – Код по СППОО: 8110401

Портиер-пиколото е лицето, което срещаме на входа на хотела /средството за подслон/, което ни помага при настаняването и придвижването на багажа ни, и което формира първото впечатление от качеството на услугите и стила на хотела.

На пръв поглед изглежда, че това е професия с не много задължения, и като че ли няма необходимост от обучение. Но само на пръв поглед, защото въпреки, че изискванията за ниво на образованието не са високи, за да практикува професията портиер-пиколото трябва да владее минимално два чужди езика, да бъде в добра физическа и естетическа форма, да е усвоил правилата на гостоприемството, да владее компетентната и учтива реч и способността да се справя с конфликти. Портиер-пиколото трябва да познава правилата за вътрешният ред, традициите на хотела, цените за пребиваване в хотел, всички платени допълнителни услуги, които предлага хотела, разположението им и правилата за приемане и обслужване на гостите.

Задълженията на портиер – пиколото включват: съпровождане на гостите до хотелските стаи и доставяне на багажа им координирано със служителите на рецепция, помощ при попълване на регистрацията, информиране за разположението на помещенията: рецепция, ресторант, хотелски стаи, търговски обекти, по желание на гостите на хотела извиква такси, контролира и съобщава на управителя за пропуски в чистотата, реда, състоянието на инвентара и оборудването, за качеството и навременността на изпълнение на поръчките, приема пощата, приема поръчки за допълнителни услуги и наблюдава дейностите и движението във фоайето.

Професионалното обучение по професията Портиер – пиколо в Центърът за професионално обучение към „Гранд Хотел Пловдив” се провежда с преобладаване на практическото индивидуално обучение. Теоретичното обучение се провежда в учебните зали на центъра, практическото обучение в работна среда с цел формиране на практически умения и компетентности в съответствие с квалификационните изисквания на професията.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС:

"Портиер–пиколо " - І степен на ПК – 300 уч.ч.

Изисквания за образование – начално образование

Изискване за възраст – 16 год.

Форма на обучение: присъствена и дистанционна.

ЗА РАБОТЕЩИ ПО ПРОФЕСИЯТА:

150 уч.ч. Тема: ”Организация, етика, естетика и култура на обслужване на гостите на хотела”

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗУЧАВАНЕ  НА  УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  ПО УЧЕБНИ ЧАСОВЕ  - ВАРИАНТ А 10

№ по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

             Теоретично обучение

Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

2.

Предприемачество

8

3.

Икономика

8

Общ брой на учебните часове за раздел А1

24

Процент на учебните часове А1

 спрямо общия брой задължителни  учебни  часове за раздел А

8.00 %

Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Чужд език по професията

12

2.

Гостоприемство в туризма

6

3.

Отчетност и работа с документи

6

4.

Информационни технологии и работа с компютър

6

 

 

 

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

30

Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Технология на хотелиерското  обслужване

24

2.

Безопасност и долекарска помощ  

6

3.

Анализ на риска

 

6

Общ брой на учебните часове за раздел А3

36

Общ брой на учебните часове

по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

 66

30.56%

                Практическо обучение

Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

1.1.

Отчетност и работа с документи

8

1.2.

Информационни технологии и работа с компютър

6

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

14

 

1.

Учебна практика

 

2.

Технология на хотелиерското обслужване

52

3.

Охранителни мерки и безопасност

24

5.

                                        Общ брой на учебните часове за раздел А3

 76

2.

Производствена практика

60

Общ брой на учебните часове за раздел А3

 

Общ брой на учебните  часове

по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

150

 

Процент на учебните часове по практическо  обучение

спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2+ раздел А3

69.44 %

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

240

Раздел Б. Избираеми учебни часове

              Разширена професионална подготовка

Практическо  обучение

1.

Производствена практика

20

2.

Охрана на обекти  -практика

10

3.

Работа в екип  

10

4.

Културно наследство в туризма

20

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

300