ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОФЕСИЯТА: "КАСИЕР"

Код по СППОО: 3450601

Думата „касиер” е с италиански произход и в превод означава кутия, или това е човека, който държи парите в кутия. В исторически аспект първите касиери са изпълнявали ролята на ковчежници, които обслужват съкровищниците на богатите царе, князе, боляри.

Приблизително в съвременният си вид, касиерската професия е възникнала през 19 век, когато братята Рит – американски търговци създават касовите апарати – механизъм за отчитане на приходите от търговските операции.

Далече по-отговорна е работата на сегашните касиери, защото работата им е свързана не само с получаване и отчитане на парите, а и с финансови и социални функции като даване на консултации на клиентите, работа с банкови карти, изплащане на заплати и бонуси, работа с валута, работа на банкова каса, на каса в развлекателният бизнес, изготвяне на счетоводни отчети, водене на електронно счетоводство /касиер-счетоводител/, работа с кредитни и дебитни карти - проверка за автентичност, съхранение на средствата, изготвяне на описи и т.н.

Въпреки че има общи отговорности, работата на касиера е в зависимост от мястото и спецификата на работата и на базата на това са класифицирани: билетни касиери, банкови касиери /касиер-оператор/, касиер-продавач, касиер-счетоводител, касиер казино, валутен касиер, касиер–контрольор, главен касиер. Всеки един специалист от изброените има обособени задължения, свързани със спецификата на дейността на фирмата, в която работи и е в съответствие с изискванията на закона за практикуване на професията и вида стопанска дейност.

Работата на касиера изисква задължително математически познания, не е възможно на касата да работи човек, който не обича математиката.

Свързана е с материална отговорност, което изисква акуратност, внимателност и точност.

Обслужва и общува с клиенти, което пък изисква комуникативност, търпеливост, вежливост, приветливост – качества, които в съвременният забързан свят не всеки притежава.

Теоретични и практически знания и умения по професията, може да получите в профилираните средни учебни заведения в рамките на 4 – 5 години и Учебните центрове където то е в рамките до 3 месеца, в зависимост от графика на обучение.

Обучението по професията „КАСИЕР” в Центърът за професионално обучение към "Гранд Хотел Пловдив" е с продължителност 300 уч.ч., с изискване за завършено основно образование и навършени 16 г. Провежда се в „Гранд Хотел Пловдив” от външни преподаватели и специалисти от счетоводния сектор. Обучението включва 2 специализации: касиер–валутна каса и касиер-казино.

Ако сте решили да придобиете професията в по-кратки срокове и притежавате изискваните качества за професията  мястото ви е при нас в Учебният център на „Гранд Хотел Пловдив”.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС:

"КАСИЕР" - І степен на ПК – 300 уч.ч.

Изисквания за образование – начално образование

Изискване за възраст – 16 год.

Форма на обучение: присъствена и дистанционна.

ЗА РАБОТЕЩИ ПО ПРОФЕСИЯТА:

150 уч.ч. Тема :”Актуални технологични изисквания и стандарти за работа на валутна каса и касата в казино.”

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗУЧАВАНЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ПРЕДМЕТИ  ПО УЧЕБНИ ЧАСОВЕ  - ВАРИАНТ А10 

 

 

 

 

 

Видове професионална подготовка

Учебни предмети /модули

 

Брой учебни

часове

І.

Раздел А. Задължителни учебни часове

 

1.

Теоретично обучение

 

 

Раздел  А1 Обща професионална подготовка

 

1.1.

Здравослвни и безопасни условия на труд

 8

1.2.

Икономика

       8

1.3.

Предприемачество

       8

 

Общ брой на учебнитечасове по раздел А1

      16

2.

Раздел А2  Отраслова професионална подготовка

 

2.1.

Организация и финансови правоотношения  на фирмата

12

2.2.

Счетоводна отчетност

12

2.3

Култура на поведение и етични правила в комуникациите на касиера 

12

 

Общ брой на учебнитечасове по раздел А2

36

3.

Раздел А3  Специфична професионална подготовка

 

3.1

Касова техника и технология

  8

3.2

Нормативна уредба, организация и работа в касовата дейност

 14

3.3

Валутна каса

  8

3.4

Работа със софтуерен продукт  

  8

 

Общ брой на учебнитечасове по раздел А3

 38

 

Общ брой на учебните часовепо раздел А2+ по раздел  А3  

 74

 

Общ брой на учебните часовепо раздел А

 90

4.

Практическо обучение

 

4.1

А2 Отраслова професионална подготовка

46

 

Учебна практика

 

 

Чужд език по професията

30  

 

Счетоводна отчетност

8

 

Организация и финансови правоотношения  на фирмата

8

4.2

А3Специфична професионална подготовка

 

 

Учебна практика

 

 

Нормативна уредба, организация и работа в касовата дейност

30

 

Работа със софтуерен продукт  

12

 

Валутна каса

12

4.3

Производствена практика

      50

 

Общ брой на учебнитечасове по раздел А3

104

 

Общ брой на учебните часове по практическо обучение  по раздел А2+ по раздел  А3

 150

 

Общ брой на учебните часове раздел А

240

 

Раздел Б. Избираеим  учебни часове

 

4.5

Разширена професионална подготовка

Касиер в казино - практика

 60

 

Общ брой на учебните часове раздел Б

 60

 

Общ брой на учебните часове  на задължителните и избираеми учебни часове  за раздел А + раздел Б

 300

 Забележка: Учебната  програма е в разширен вид. Задължителната програма е в рамките на 300 уч.ч., което създава възможност за избор на специализации.