Английски, испански , френски език: базова подготовка -120 уч.ч., професионална подготовка - 120 уч.ч., обучение до 4 ниво на европейската езикова квалификационна рамка :А1+А2+А3- 300уч.А2+В1+В2-300 уч.ч.

 

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 Учебен план

 

             за три-модулно обучение по английски език  от ниво   Elementary

 

        Чуждоезиковото обучение по английски език в ЦПО към „Синергон Хотели” АД  се осъществява на модулен принцип, като модулите следват етапите на Общата европейска езикова рамка. Преподава се по една от най-съвременните езикови системи на издателство Пиърсън Лонгман – Англия, в която е заложено активното използване на интерактивни методи и модерните технологии в образователния процес.

А.

І ниво - Elementary – предназначено за придобиване на основни  умения по езика.  До края на модула курсистът придобива умения  да  разбира  когато събеседникът говори бавно и отчетливо, с готовност за повтаряне. Курсистът умее да предоставя основна информация  на следните теми: лична информация; семейство и приятели; професии; навици; дейности, свързани с ежедневието; предпочитания; храна; облекло; здраве; чувства; посоки. Може да чете кратки и елементарни текстове, като умее да открива конкретна и предвидима информация в обяви, реклами, менюта и т.н.  Борави с около   1 500  английски думи и изрази и се запознава с основни граматически конструкции (to be, have, can, can’t, there is/are, Pr. Simple Tense, Pr., Continuous Tense, FutureSimple Tense). Може да попълва формуляри с базова лична информация и да съставя кратко неофициално писмо.
Обхваща  нива  А1 към А2 от европейската езикова рамка.

Б.

ІІ ниво - Pre-intermediate – повишава степента на владеене на четирите умения.  В края на този модул курсистът разбира същественото, когато се използва ясен стандартен език и взима участие в ежедневни разговори на по- разнообразни теми, както и изразява по-прецизно чувства и мнения. Разбира основната идея на радио - или телевизионни програми на актуални теми, или въпроси от личен или професионален характер, когато речта е сравнително бавна и ясна. Дори без предварителна подготовка се включва в разговор на познати теми от личен характер или свързани с всекидневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития). Описва своя опит, мечти, надежди и амбиции. Накратко посочва причини и обяснява мнения и планове. Разказва случка или предава сюжета на книга или филм; описва своите впечатления.   Борави с около 3 000-3 300  думи и се запознава по-обстойно с английската граматика (Past Simple Tense, degrees of comparison, Present Perfect Tense, Futurity, Passive Voice, reported speech, Past Perfect Tense, Conditionals). Може да състави молба, описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално писмо.
Обхваща  ниво А2 и част на  ниво В1 от европейската езикова рамка.

В.

ІІІ ниво - Intermediate – В края на модула курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Разбира сравнително дълги изложения, като съумява да следи сложна аргументация, ако темата е позната. Разбира когато във филмите се говори на стандартен език. Борави с около 5 000 думи. Може да разбира съвременна художествена проза. Може да провежда телефонни разговори,  да  участва в дискусиина познати теми. Може да се справи с повечето ситуации при пътуване в страни, където се говори съответният език. Използва успешно широка гама от граматически конструкции ( Present Tenses, Past Tenses, Conditionals, Reported speech, Modals of ability, constructions for past obligation / permission, phrasal verbs, etc.) Умее да описва преживявания, събития, да разказва съдържанието на книги е филми. Курсистът умее да съставя неофициални, официални и бизнес писма. Започва да разграничава разговорен от книжовен език.
Преминава през ниво В1 и обхваща малко от ниво В2 от европейската езикова рамка.

 

                      Учебен план

 

         за  три -модулно обучение по английски език  от  ниво  Pre-intermediate

 

        Чуждоезиковото обучение по английски език в ЦПО към „Синергон Хотели” АД  се осъществява на модулен принцип, като модулите следват етапите на Общата европейска езикова рамка. Преподава се по една от най-съвременните езикови системи на издателство Пиърсън Лонгман – Англия, в която е заложено активното използване на интерактивни методи и модерните технологии в образователния процес.

 

Б.

ІІ ниво - Pre-intermediate – повишава степента на владеене на четирите умения.  В края на този модул курсистът разбира същественото, когато се използва ясен стандартен език и взима участие в ежедневни разговори на по- разнообразни теми, както и изразява по-прецизно чувства и мнения. Разбира основната идея на радио - или телевизионни програми на актуални теми, или въпроси от личен или професионален характер, когато речта е сравнително бавна и ясна. Дори без предварителна подготовка се включва в разговор на познати теми от личен характер или свързани с всекидневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития). Описва своя опит, мечти, надежди и амбиции. Накратко посочва причини и обяснява мнения и планове. Разказва случка или предава сюжета на книга или филм; описва своите впечатления.   Борави с около 3 000-3 300  думи и се запознава  по-обстойно  с  английската граматика (Past Simple Tense, degrees of comparison, Present Perfect Tense, Futurity, Passive Voice, reported speech, Past Perfect Tense, Conditionals). Може да състави молба, описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално писмо.
Обхваща  ниво А2 и част на  ниво В1 от европейската езикова рамка.

В.

ІІІ ниво - Intermediate – В края на модула курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Разбира сравнително дълги изложения, като съумява да следи сложна аргументация, ако темата е позната. Разбира когато във филмите се говори на стандартен език. Борави с около 5 000 думи. Може да разбира съвременна художествена проза. Може да провежда телефонни разговори,  да  участва в дискусиина познати теми. Може да се справи с повечето ситуации при пътуване в страни, където се говори съответният език. Използва успешно широка гама от граматически конструкции ( Present Tenses, Past Tenses, Conditionals, Reported speech, Modals of ability, constructions for past obligation / permission, phrasal verbs, etc.) Умее да описва преживявания, събития, да разказва съдържанието на книги е филми. Курсистът умее да съставя неофициални, официални и бизнес писма. Започва да разграничава разговорен от книжовен език.
Преминава през ниво В1 и обхваща малко от ниво В2 от европейската езикова рамка.

С.

 

IV ниво – Upper-Intermediate – В края на модула курсистът може свободно да разбира и да участва в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и чувства ясно и прецизно. Борави с около 7 000 английски думи и изрази. Разбира голяма част от телевизионни новини и програми, които отразяват актуални събития. Активно участва в дискусии на позната тема, като пояснява и подкрепя мнението си. Дава ясно и подробно описание по широк кръг теми, свързани с личните си интереси. Разяснява гледаната си точка по даден въпрос, като посочва предимствата и недостатъците на различните мнения.Строго разграничава разговорен от книжовен език, може да изпълнява различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения и доклади.
Покрива ниво В2 от европейската езикова рамка.