ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 ПО ПРОФЕСИЯТА " ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ"

Световният пазар на туристическата услуга се оказва най-динамично развиващият се сектор на световната икономика, действащ дори и във времето на икономически кризи. Неговият феноменален успех е обусловен от вечният стремеж на човечеството да опознае света, в който живее, а за много хора туризма е естествена необходимост задоволяваща тяхната любознателност.

 Туристическите дейности, обхванали всички страни в света, прогресивно се развиват и в красивата ни България, богата на културни, исторически и природни обекти.

 Основна движеща сила в туристическия бизнес, след голямото разнообразие от туристически обекти са туристическите оператори и туристическите агенти. Туристическият агент е свързан пряко с туристическият оператор и от неговите организационни и познавателни способности зависи качеството на предлаганата туристическа услуга.

 За да прилага своята дейност като туроператор или туристическият агент, туристическият деятел трябва да притежава задълбочени познания от сферата на географията, историята, народо-психологията, световната култура и в същото време да владее управленските и финансови механизми прилагани в сферата на туризма.

 С опита си в обучението по професията и със златния фонд от водещи преподаватели - знаещи и можещи по заложените учебни дисциплини, ви гарантираме изчерпателно изучаване и усвояване на професията "Организатор на туристическа агентска дейност".

Учебната програмата е е разчетена на 960 учебни часа и включва учебните дисциплини: Организация и мениджмънт на туризма, Екскурзоводство, Туристическа анимация, География на туризма, Културно и историческо наследство, Организация на хотелиерското дейност, Култура на обслужване и бизнес етикет, Управление на персонала, Финанси и счетоводство, Маркетинг и реклама, Обслужване на касата, Ресторант и кухня, Сервиране и т.н., изучават се всички основни и допълнителни знания необходими за изграждането на личността на Организатора на туристическа агентска дейност.

 ПРОФЕСИОНАЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

 за "ТУРОПЕРАТОР" - ІІІ степен на ПК

- І част - начално обучение -  300 уч.ч.

 - ІІ част на обучението -  360 уч.ч.

 - ІІІ част - ІІІ степен на ПК - 300 уч.ч.

 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 За дипломирани и работещи: 

"Съвременни тенденции и технологии в развитието на туризма"

 "Маркетинг и мениджмънт на туроператорската дейност " - 300 уч.ч. 

За контакти: 

гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2

 (ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ ) офис на Учебният център

Телефони за връзка: 032/966-808; 0889532206

                                                                                                                                  Професия: "Организатор на туристическа агентска дейност" /Туроператор/до ІІІ степен на професионална квалификация, 960уч.ч.,модулнообучение, код по СПОО 812010       

Наименование на специалността: Организация на туризма и свободното време, код по СПОО 8120101             

Организаторът  на туристическа  агентска дейност /туроператора/ изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания:

  • Посреща, информира и консултира клиентите при избора на туристически продукт.

  • Предлага туристически оферти, съобразени с изискванията на клиентите.

  • Информира клиентите за необходимите документи и плащания, свързани с пътуването.

  • Оформя ваучери за пътуване, прави предварителни резервации на нощувки и билети за пътуване.

  • При пътувания в чужбина организира получаването на визи за държавите, за които това е необходимо.

  • При задгранични пътувания предупреждава клиентите за очакваните митнически и паспортни формалности

 След завършване на обучението, обучаемият трябва да може да: 

1.1. Организира и ръководи:

1.1.1. Политиката на фирмата - планирането и организирането на дейността на фирмата;

1.1.2. Води преговори и координира дейността между мениджъри, клиенти и партньори, определя състава на услугите, цени, етапи, срокове;

1.1.3. Проучването и анализирането на потребителското търсене на международния и вътрешен пазар;

1.1.4. Разработката на оферти, подготовка на презентация, изготвянето на рекламата на фирмата;

1.1.5. Разработката на инструкции, указания , рекламни брошури и  др.

1.1.6. Систематизирането, анализирането и използването на получената информация по обслужването;

1.1.7. Организационните връзки и поддържането на постоянен контакт с партньорите на фирмата;

1.1.8. Пи сменното и устно консултиране и тълкуване на действащата нормативна уредба;

1.1.9. Оказване на компетентна помощ по изпълнението на допълнителните дейности на фирмата;

1.1.10. Инструктира, информира и взема решения по организацията на работата по обслужването на туристите.

1.2. Контролира: 

1.2.1. Първичната счетоводна отчетност в туристическото бюро;

1.2.2. Качеството и сроковете по изпълнението на задачите;

1.2.3. Контролира съвместно провежданите мероприятия с партньорите;

1.2.4. Опазването на фирмената тайна;

1.2.5. Спазването на дисциплината и вътрешния ред във фирмата;

1.2.6. Отчетността на всички работни места с финансова , материална  и имуществена   отговорност;

1.2.7. Изпълнението на длъжностните задължения от персонала и поставените им задачи;

1.2.8. Подаваната реклама и информация от  фирмата на клиентите и партньорите;

1.2.9. Дневната и седмична заетост и продажбите на основните и допълнителни услуги;

1.2.10. Санитарно- хигиенните изисквания в туристическото обслужване;

1.3. Познава  задълбочено:

1.3.1. Стандарта на посрещане на българските и чуждестранни гости;

1.3.2. Стандарти  при обслужване на гости  изискващи  специално внимание - инвалиди, деца, и др.

1.3.3. Конюнктурата на международния пазар и туристическата политика и законност в РБългария;

1.3.4. Видовете разплащания в туристическата дейност и видовете чуждестранна валута

1.3.5. Използването на софтуерни продукти с приложение при изпълнението на основните  дейности на фирмата.

1.3.6. Нормативни документи и законовата уредба по организацията и управлението на туристическата дейност;

1.3.7. Икономиката и мениджмънта на туристическата дейност;

1.3.8. Културологията и деловото общуване;

1.3.9. Механизмите за провеждане на ефективен маркетинг и реклама;

1.3.10. Стандартите за туристическото обслужване;

1.3.11. Терминологията на туристическата дейност;

1.3.12. Особености и изисквания при обслужване на VIP гости;

1.3.13. Социално-психологическите особености и етикет на чуждестранните гости;

1.3.14. Принципите за правилна организация на туристическите групи;

1.3.15. Контролно – пропусквателния и визов режим на България и страните с които работи фирмата;

1.3.16. Паспортния режим на България;

1.3.17. Санитарно-хигиенните изисквания в туристическото обслужване;

1.3.18. Санитарно-хигиенните изисквания към хотелските стаи, помещения  и офиси;

1.3.19. Да познава продаваните продукти, технологията, методиката комуникационните и софтуерни средства;

1.3.20. Професионалната терминология на български и два чужди езика на туристическото обслужване;

1.3.21. Технология на туристическото обслужване;

1.3.22. Взаимоотношения във фирмата – вътрешни и външни;

1.4. Да умее да прилага:

1.4.1. Задълбочени познания и умения при ръководене и реализацията на туристическото обслужване;

1.4.2. Да работи в екип;

1.4.3. Опит при презентацията на туристическия продукт;

1.4.5. При реализацията на дейността си да прилага лични качества - инициативност, творчество, комуникативност, оперативност, анализаторски възможности, емоционална устойчивост, умения за общуване и вадене на диалог;

1.4.6. Контролът  на санитарно-хигиенните изисквания в работата;

1.4.7. Контрол на технологията на туристическото обслужване;

1.4.8. Да оперира с машините и съоръженията - мрежови и офис програми, офис-техника, да притежава  валидна шофьорска книжка;

1.4.9. Да притежава познания по икономика  и мениджмънт на туризма;

 ТЕМАТИЧЕН  ПЛАН 

Представяме ви ефективна и интензивна програма за обучение за туроператори – служители в туроператорска фирма.

Обучението се провежда в оптимална и реална учебна среда, оборудвани учебни зали в базите на  "Гранд Хотел Пловдив" в центъра на града. Практическите занятия - учебна и производствена  практика се провеждат в "Гранд Хотел Пловдив" и в действащи туроператорски фирми. След обучението обучителите от туроператорските фирми  осигуряват стаж за завършилите успешно обучението.

Преподавателският екип е съставен  от специалисти от туроператорски фирми, научни работници и учители от УХТ; ПГ по туризъм "д-р Асен Златаров"; ПУ "П. Хилендарски"; Езиковите гиманазии  на гр. Пловдив. Практическите занятия се провеждат в обектите на "Гранд Хотел Пловдив" от  водещи специалисти. На обучаваните се осигуряват всички необходими материали в помощ на  ефективната им подготовка по професията Учебният процес се провежда под формата на семинари, обучения, ролеви игри и др.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗУЧАВАНЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ПРЕДМЕТИ  ПО УЧЕБНИ ЧАСОВЕ - ВАРИАНТ Б16 

№ по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

               Теоретично обучение

Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

10

2.

Предприемачество

20

3.

Икономика

30

Общ брой на учебните часове за раздел А1

60

                   Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Чужд език по професията

40

2.

Гостоприемство в туризма

30

3.

Отчетност и работа с документи

20

4.

Специализиран софтуер

20

6.

Маркетинг  на туризма

20

7.

Безопасност и долекарска помощ в туризма

12

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

142

                         Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Основи на туризма

30

2.

Организация и функциониране на кухнята , ресторанта и хотела

40

3.

Технология на екскурзоводско обслужване

40

4.

Организация и мениджмънт на туроператорската дейност

74

5.

Допълнителни дейности в туризма

40

6.

История на духовната култура . Културно наследство в туризма

30

7.

Охранителни мерки и безопасност

24

Общ брой на учебните часове за раздел А3

278

Общ брой на учебните часовете по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

420

50%

Общ брой на учебните часове за раздел А

480

                            Практическо обучение

Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

1.1.

Отчетност и работа с документи

20

1.2.

Специализиран софтуер

30

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

50

 Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

 

Транспорт и туристическа  агентска дейност

120

2.

Организация и функциониране на хотела

40

 

Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“

40

3.

Екскурзоводско обслужване

40

4.

Валутна каса - обмяна на валута

24

5.

Туристическа анимация

16

2.

Производствена практика

90

Общ брой на учебните часове за раздел А3

       370

Общ брой на учебните  часове по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

420

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

900

Раздел Б. Избираеми учебни часове

Разширена професионална подготовка

Практическо  обучение

1.

Културно наследство в туризма

60

2.

Разработка на бизнес план

60

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

960