ПРОФИЛ   НА УЧЕБНИЯТ  ЦЕНТЪР  

  Центърът  за професионално обучение към „ Гранд Хотел Пловдив” ЕООД  е  обособено звено в структурата на  организацията, създадено за подготовка на кадри за туристическия бизнес – хотелиерството  и ресторантьорството, учреден на 21.09.2001г. , лицензиран с протокол № 04 от 27.03. 2002 год. на НАПОО към МС на Република  България, с изменение и допълнение

от 13.10.2004 год , протокол  № 13 , с изменение и допълнение на нови професии  на 28.10.2019г. , Лиценз № 200112011    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ПРЕДМЕТ НА  ДЕЙНОСТ

 

В  Центърът  се осъществява  учебна дейност , организира се и се провежда   обучение  на кандидати с входящо образователно равнище – основно и средно образование , навършили  16 години   по  разрешеното от ЗПОО – степенно обучение  на модулен принцип  и лицензираните  програми  от НАПОО в следните  професионални  направления :

 

 III  СТЕПЕН  НА ОБУЧЕНИЕ - 960 уч.ч..

1.Хотелиер – „Организация на хотелиерството”   

2.Организатор на туристическа агентска дейност – „Организация на туризма и свободното време”

3.Администратор  в хотелиерството – „Организация на туризма и свободното време” 

4.Ресторантьор- „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

5.Екскурзовод – „Екскурзоводско обслужване”

6. Аниматор в туризма - „Туристическа анимация”

7. Помощник  - инструктор по фитнес  - „Фитнес”

8. Охранител – „Физическа охрана на обекти” 

9.Кетъринг – „Ресторантьорство”

 

   II СТЕПЕН  НА ОБУЧЕНИЕ- 660 уч.ч.

 

10.Готвач  – Производство на кулинарни  изделия и напитки  .

11.Сервитьор и барман –  Обслужване в заведенията за хранене

12..Хлебар – сладкар  - „Производство на  хлебни  и сладкарски изделия”

13-Сътрудник маркетингови дейности 0 „Маркетингови проучвания”

14. Оператор в хранително – вкусовата промишленост –„Производство на захар и захарни изделия”

15. Декорация на сладкарските изделия- „Хлебар – сладкар”

16. Карвинг – декоратор- „Декорация на органични материали”

 

    I СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ - 300 уч.ч.. 

 

17.Касиер – обменител  на валута

189.Камериер – „Хотелиерство”

19.Портиер - пиколо –- „Хотелиерство”

20. Работник озеленяване-  „Озеленяване и цветарство”   

За всички професии са осигурени – външни и вътрешни преподаватели.

 

    ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  С РЕГИСТРАЦИЯ В АГЕНЦИЯТА

     ПО  ЗАЕТОСТТА .

 1 .Начална компютърна подготовка – 45 уч.ч.- индивидуално обучение

 2.Чуждо –езиково обучение: английски, испански , френски,немски, италиански, руски език

  А1,А2,В1 – по Европейската езикова рамка  – 300 уч.ч.

 А2,В1,В2 –  по Европейската  езикова – 300 уч.ч.

Професионална терминология – 100 уч.ч.

3. Обществени и граждански компетентности – 30 уч.

4. Умения за  учене – 30 уч.ч.

5. Мотивационно обучение – 30 уч.ч.

 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНИЯТ ЦЕНТЪР  :

 

 Дейностите на Центъра за професионално обучение са свързани с :

1.       Обучение и повишаване квалификацията на собствени  кадри на организацията от обектите на хотелите и ресторантите;

2.       Външно обучение на  :

-        Безработни лица в партньорство с Агенцията по заетостта ;

-        Платено  обучение на външни лица – индивидуално или по заявка на други работодатели от бранша;

-        Обучение на ученици от учебните заведения в града.

3.       Работа по проекти на Европейският социален фонд и Национални програми на Република България .

 

  ДЕЙНОСТ НА ЦПО КЪМ „СИНЕРГОН ХОТЕЛИ”АД  ОТ 2001 ГОДИНА НО 2018 ГОДИНА

Учебният център е създаден  с Учредителен акт  на Съвета  на директорите  на „ Новотел Пловдив” АД от  21.09. 2001 г. и цялостната му дейност  е  организирана  и се  изпълнява

 от работният екип – ръководство  и преподаватели.

Дейността му е базирана  върху материалната база на хотел „Гранд Хотел Пловдив” , 

През годините Учебният център се именува последователно :  ЦПО към „Новотел Пловдив” АД, ЦПО към „ Синергон хотели”АД  и ЦПО към „Гранд Хотел Пловдив” ЕООД .

В периода  от 2001 година до 2018 год . центърът е обучил и подготвил за реално участие в работния процес  следните кадри  изразено в количествени показатели :

 

                                            Справка

                            За обучените лица от 2001 г. до 2018 г.

                                

№ по ред       Професионално обучение     Обучение по част от професията     До степен на ПК                  

1.                 Готвач                                           968 

2.                 Сервитьор- барман                        431        

3.                 Сладкар                                         286  

4.                 Хлебар                                               5

5.                 Ресторантьор                                   81

6.                 Хотелиер                                        102

7.                 Администратор в хотелиерството   226    

8.                 Камериер                                          218 

9.                 Организатор   ТАД /тур оператор/      21   

10.               Касиер , валутна каса                        12      

11.               Портиер – пиколо                              17       

                                                                           2367      

Учебният център работи в строго съблюдаване на изискванията на внедрената вътрешна система за качество по  предлаганото обучение.

 2. Разработени са  и са   реализиране   4 проекта по европейски програми :

-  2003г. „ Квалификационни курсове по професии на туризма „   по който са обучени  и участвали в работния процес на хотела 102 лица .  

 - 2005 година  „ Стажуване по професии на туризма” с  45 обучени лица  .

- 2007 година   " Професионално обучение по професии  на туризма ”  96 обучени лица.

- 2017 година  „Достъп до трудова заетост, повишаване на качеството на работните места и професионално израстване чрез обучение – важно средство за подобряване нивото на туристическото обслужване ”   с обучение 86 безработни и заети лица. 

3.  Учебният център е участва  и обучава  кадри по проекта „Красива България”  в  Пловдив, Велинград  и Асеновград ;

4.  Обучавал е кадри  на Агенцията по заетостта  - Пловдив, Слънчев бряг , Асеновград , Велинград, Пазарджик , Раковски – безработни и заети лица по проектите  : ”Аз мога”, „Аз мога повече”, "Ваучери за заети лица";

5.   Обучавал е ученици по професии на туризма  от ЕГ „Иван Вазов”  и от 2014 година до 2018 г.   провежда  обучение по професиите  „ Готвач”  и „Сервиране и барманство” на ученици от  СУ „Братя Миладинови „ Пловдив .

6. Индивидуални обучения са провеждани на участници от  Карлово , Хисаря , Панагюрище , Варна , Ямбол, Хасково, Свиленград ,Велико Търново , Стара Загора , които са идвали в Пловдив специално за нашите  обучения .

Обучавани  са граждани от  Гърция , Турция и Украйна , както и студенти от пловдивските висши учебни заведения .

Голяма част от обучените лица от  центъра имат успешна трудова  реализация в страната и в  Испания , Германия , Франция , Великобритания и САЩ.

Работи с най- изявените преподаватели от ПГ по туризма Пловдив , УХТ Пловдив и майсторите и специалистите  от обектите на Дружеството, които провеждат и обучават  курсистите на качествено добро ниво . Достатъчно е да се спомене оценката на широката пловдивска общественост „ Ако трябва да изучиш професията,  трябва да отидеш в центъра на  Новотела”.                            

Учебният център на „Новотел Пловдив” е цитиран в отчетите на НАПОО и Агенцията по заетостта  като един най- добрите с  дейността си.