ФОРМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Формите на обучение в образователния процес са в голямо разнообразие по отношение на груповата им специфика и са в процес на непрекъсната актуализация , съобразена както с развитието на науката и техническият прогрес, така и приложението им в двете форми на образование : формално и неформално.

Формално е това образование, което се получава в институционално изградените учебни заведения (училища, колежи, лицеи, университети). Те са регламентирани от закони, правилници, разпоредби и представляват рамките на образователната система в дадена страна. То обхваща обучението на деца и младежи от 7 до 20-25 години. Учебното съдържание е стриктно определено от държавни образователни изисквания в учебни планове и учебни програми. Образованието в тях завършва с получаване на свидетелство, сертификат, диплом – официален документ, който осигурява права на лицето, което го е придобило.

Неформалното образование е това, което не е регламентирано от закони, правилници, разпоредби. То може да се осъществява както в институционализирани учебни заведения, така - и извън тях и независимо от тях. Неформалното образование обхваща всички възрастови групи . Учебното съдържание, формите, методите, образователните технологии се определят в диалог между този, който води обучението и този, който се учи. Към това образование влиза и самообразованието , в което учещият се сам си определя целите, задачите, съдържанието, технологиите, в зависимост от своите потребности, мотиви, интереси и възможности . В подкрепа на самообразованието като форма на обучение през 2014 година беше приета и НАРЕДБА № 2 на МОН.

С тази наредба се определят условията и редът за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене. Валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.

Формалното образование представлява само една част от това, което човек научава през живота си. Човек придобива голяма част от знанията си чрез собствената си практика, чрез четене на книги и гледане на телевизия, както и чрез наблюдение и работа в реална работна среда . Придобитите умения и опит извън училищната и университетската скамейка подготвят младия човек много повече за свободния пазар на труда, отколкото класическото образование. Статистиката сочи, че много по-лесен е достъпът до пазара на труда на хората с практически умения и познания придобити извън училищната и институтска скамейка, а по- труден е този на младежите с изцяло теоретична подготовка.

Доказан факт е,че в последният четвърт век се засили интереса на младите хора към квалификационните курсове и към обучението чрез работа - дуалното обучение. Младите хора правилно разбират вече необходимостта от натрупване на практически опит за реализацията им на пазара на труда. През последните години се наблюдава и изчезване на границите между формалното и неформалното образование, обединяват се усилията между институциите и организациите осъществяващи двата вида образование, нараства броя на обучените, които намират професионална реализация независимо от формата на образование.

КАКВИ СА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ” ?

Формите на обучение са базирани на изискванията на Закона за предучилищно и училището образование и Закона за професионално образование и обучение и са напълно съобразени с възможностите за участие на кандидатите. Съгласно законовите уредби, обучението се организира като : ПРИСЪСТВЕНО, НЕПРИСЪСТВЕНО, КОМБИНИРАНО , ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ и ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА .

За всеки кандидат , който има , минимум, 6 месеца трудов стаж по определена специалност към момента на кандидатстване, в съответствие чл.40 от ЗПОО може да бъде организирано ВАЛИДИРАНЕ на знанията и след кратък курс на обучение свързан с провеждане на консултации и методическа помощ да бъде допуснат до изпити за присъждане на квалификационна степен.

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ Присъствената форма на обучение може да бъде : 1.дневна- вечерна - съботно – неделна 2. комбинирана 3.дългосрочна и краткосрочна 4. групова- индивидуална- самостоятелна 5. вътрешно и външно обучение.

Организира се в рамките на деня от 8.00ч. до 21.00 ч . от 4 до 8 учебни часа. Присъствената форма на обучение гарантира получаването на стабилни знания, умения и компетенции необходими за работа по дадена професия и се провежда с активното участие и въздействие на преподавателят. Обучението се провежда под формата на лекция, дискусия, диалог, казуси, делови игри, тренинг, видио-урок, вибенар, инструктаж и практически занимания – наставничество, ротация на работното место в реална работна среда, бизнес- коучинг и др..

Последните години преподавателите ни прилагат интерактивният метод на обучение . Интерактивният метод е преподаване и учене, което включва прилагане на техники за комуникиране на обучаваните по между си и с учителя.То е базирано на изследователският подход при подготовка на въпросите с активно използване на ИТ. Основните моменти в този начин на обучение са :

1. Задаване на плана на урока от преподавателя;

2. Събиране на информация ;

3. Обработка на информацията;

4. Синтезиране на резултатите;

5. Обобщаване и оценяване на резултатите.

6. Споделянето им в учебна среда.

Итерактивното обучение е част от иновативните подходи прилагане в сферата на образованието, които превръщат обучението в творчески процес , а не опростено „наливане с фуния” на знания.

Това е обучението , което :

- толерира изявата на личността и я прави съпричастна към обучението;

- създава условия за концентрация върху темите на обучението;

- насърчава самостоятелната подготовка;

- зачита труда на участниците в обучението ;

- осигурява равнопоставеност между участниците в обучението и преподавателя;

- създава условия за изграждане на навици за самоорганизация;

- толерира личностните позиции на обучавания;

- осигурява добре организирано екипно обучение и взаимодействие.

Продължителността е от 2 до 12 месеца - в зависимост от хорариума заложен в учебния план и приетата схема на обучение. Всички учебни програми са разработени на база на държавните стандарти на професиите утвърдени от МОН и националното и европейско ниво на квалификация.

НЕПРИСЪСТВЕНО /ЗАДОЧНО И ДИСТАНЦИОННО / ОБУЧЕНИЕ

Към чистото неприсъствено обучение може да се отнесе само така нареченото КОРЕСПОНДЕНТСКОТО обучение, при което обучителният процес , текущите и окончателни изпити протичат изключително без присъствието на обучаемият на занятия . Целият процес в миналото е бил базиран на използването на куриерските услуги, а в настоящият момент на електронното информационно обслужване. Прилаганите форми на това обучение са по-скоро комбинирани – присъствено и неприсъствено обучение. Но, реално погледнато в професиите : готвач, хлебар-сладкар, сервитьор –барман и въобще в професиите на храненето и туризма не върви обучението "НЕПРИСЪСТВЕНО" .Как ще се научиш да готвиш , сервираш и организираш дейности без да изградиш умения и навици чрез практически упражнения и тренинг, и работа в реална работна среда ? Какъв ще бъде този готвач , който се е обучавал теоретически и на видеоуроци и няма понятие от работа в кухнята , ресторанта , хотела ?

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Задочна Формата на обучение се осъществява съгласно чл.82 от ЗПУО и включва: учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно утвърден учебен план. Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите. Учебните занятия се провеждат в събота и неделя по седмично разписание утвърдено в началото на учебната година със заповед. Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии. - една редовна и две поправителни.Всеки гражданин на България има право да се обучава задочно. Не са нужни причини, но не и при всички професии и специалности може да се приложи задочната форма! В Рамковите програми на МОН за професионалното образование и обучение са посочени професиите по които имаме право да обучаваме задочно . Обикновено задочно се обучават хора с трудова заетост и въпреки , че в задочното обучение е усложнен учебният процес , обучаемите го предпочитат с цел запазване на работните си места .

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Исторически погледнато, предшественикът на дистанционното обучение, e обучението чрез кореспонденция (corespondence learning), което започва в Европа и Съединените американски щати в средата на 19 век. То е замислено като обучение за онези, които не посещават класните стаи, и използват пощата като средство за доставяне на учебни материали. Най-ранните сведения за дистанционното обучение са от 1728 година, когато в реклама на „Boston Gazette“ се търсят ученици за уроци, които да бъдат изпращани ежеседмично. Модерното дистанционно обучение е известно от Исак Питман, който преподавал през 40-те години на 19 век във Великобритания чрез кореспонденция. Развитието на пощенските услуги през 19 век довело до това, платените учебни заведения да използват кореспонденцията и образованието да достига до цялата нация.За първи път методите на дистанционното обучение се прилагат във висшето образование в Университета в Южна Африка през 1946г. Дистанционното обучение е преминало през четири до пет „поколения“ на технологии в своята история. Това са печатни, аудио и видео излъчване, аудио / видео телеконферентни връзки, компютърно подпомагане на обучението, електронно обучение/ онлайн-обучение, компютърно излъчване / webcasting и др. Радиото остава най-жизнената форма, особено в развиващите се страни, поради възможността за осигуряване на по -голям обхват.

Австралийски деца от най-отдалечените райони участват в „Училището на ефира“ от 1940 година, чрез на използване на посочено радио.

В Индия каналът за честотна модулация е много популярен и се използва от университетите, за да излъчват образователни програми в области като образованието на учителите, в развитие на селските райони, програмите за земеделските производители в областта на селското стопанство, наука и бизнес администрация.

Нарастващата е популярността на MP3 плеър-апаратите предоставя допълнителен носител за разпространение на съдържанието за дистанционното обучение, някои обучители и сега позволяват на обучаемите да слушат или да гледат видео - уроци. Наличните технологии, използвани в дистанционно обучение, са разделени на две групи: синхронни и асинхронни. Синхронните технологии са в режим на онлайн доставка, при който всички участници са онлайн по същото време. Те изискват добре организиран график на обучение. Асинхронните технологии са в режим на онлайн доставка, в която участниците използват курсовите материали по техен собствен график.Обучаемите не са задължени да бъдат заедно по едно и също време. Има системи за управление на обучението или съдържанието, при които могат да се използват и двата вида -синхронно и асинхронно обучение.

А посочените, по- долу форми не са толкова инструмент за обучение, колкото такъв за по-добро управление на средата за обучение.

1.Кореспонденция, провеждани чрез обикновена поща;

2.Интернет провеждани – synchronously или asynchronously;

3.Излъчвани – в които съдържанието е представено чрез телевизор;

4.CD-ROM, в който студентът да взаимодейства с компютърното съдържание съхранявано на CD-ROM; 5.PocketPC / GSM за обучение, където има достъп до съдържанието на курса, съхранявано на мобилното устройство или чрез безжичен сървър. В дистанционното обучение има проблеми с оценяването. Доставката на тестови материали е доста ясна процедура,с която се гарантира това , че информацията е на разположение и той или тя могат да я прочетат в свободното си време. Проблемът възниква, когато обучаемият е длъжен да изпълнява задачи и тестове. Онлайн курсовете имат трудности при контрола с измами върху викторини, тестове, изпити именно поради липсата на учителски контрол. В класната стая учителят може да наблюдава и визуално да поддържа нивото на почтеност в съответствие с репутацията на учебното заведение .

С дистанционното обучение обучаемите могат да бъдат напълно освободени от контрол.

В областта на туризма дистанционното обучение не може да се прилага като чиста форма на организация. Единственият и правилен подход в този случай е да се практикува комбинирана форма на обучение и то само при професиите , които позволяват такова обучение.

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Дуалното обучение , не е новост за нас българите .

То датира още с появата на занаятите в България. .Неизменна остава традицията на българина: „Занаят се учи чрез чиракуване” , с непосредственото участие на обучаемият в работния процес . И въпреки целият ни исторически опит и натрупани знания /изградените ПУЦ към заводите преди 1990г. / в информационен план е показано , че така нареченото Дуално обучение , чийто корени са дълбоко в нашата земя , е въведено в България благодарение на швейцарската подкрепа чрез проектътът „ДОМИНО”и чрез тази подкрепа на нас българите ни е изяснено : Що е то дуално обучение? В този план на мисли Дуалното обучение в България стартира през 2015г. с осъществяването на швейцарският проект. Със Закона за предучилищното образование и обучение /ЗПУО/ се въвежда терминът „обучение чрез работа (дуална система на обучение)” като една от формите за обучение , наред с дневната, вечерната, индивидуалната и други форми на обучение (ЗПУО, чл. 106, ал. 1, т. 8). Съгласно закона, обучението чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма на обучение, при която професионалната квалификация се придобива чрез: практическо обучение в реална работна среда и чрез теоретично обучение в професионална гимназия, и специалните училища и центрове , които осигуряват професионална подготовка въз основа на партньорство между един или няколко работодатели.

Този начин на обучение е прилаган в Центъра за професионално обучение към „Новотел Пловдив” от датата на неговото създаване септември 2001г. , 14 години по-рано от швейцарският проект. Съществени елементи в съвременният модел на дуално обучение е въвеждането на : партньорството между учебното заведение и работодателите , ролята на наставника и неговото участие в обучението, участието на преподавателя в поставяне основата на знанията по професията . Дуалното обучение е за тези , които искат да получат професията , да живеят в професията и да се развиват професионално. Приветстваме дуалното обучение, което ни е до болка позната форма на обучение , и ще се постараем да подготвим условия за неговото ефективно развитие.

След като разяснихме обобщаващо формите на обучение / надявам се , че ви помогнахме/ ,в заключение Центърът на професионално обучение към „Гранд Хотел Пловдив” ЕООД, като се има предвид спецификата на лицензираните ни професии подкрепяме прилагането и практикуването на следните форми за обучение:

1. Присъствено обучение – дневно и вечерно,съботно – неделно и индивидуално /само за лицата , които финансово могат си го позволят/;

2. Комбинирано : присъствено и дистанционно обучение;

3. Дуално бучение.

4. Валидаране на знанията и уменията .

Ще се постараем да обогатим съдържанието на тези форми на обучение и да създадем необходимите условия то да бъде усвоено от обучаемите.

Материала е изготвен в помощ на кандидатите за обучение !!!