ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 ПО ПРОФЕСИЯТА: "РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО"

 

2020 г.

 

Озеленяването е израз на вечния стремеж на човека към създаване на красота в единодействие с природата. Озеленяването, освен наука и изкуство, изисква и добро наблюдение, и дизайнерски умения. Един добър озеленител разбира елементите на природата и изграждането и ги съчетава. В днешното време озеленяването не е само мода, то е жизнена необходимост в борбата на човека със замърсяването на въздуха и преодоляването на трудностите, произтичащи от пренаселяването на градовете. В този аспект професионалните знания и умения на специалистите по озеленяване се налагат все повече както в обществения, така и в личния ни живот.

Дейността на озеленителя се разпростира в паркове, училища, детски градини, частни и обществени площи, спортни терени, обществени сгради, офиси, търговски обекти, ресторанти, хотели, здравни заведения и е свързана с провеждането на комплекс от мероприятия по отглеждането, размножаването, профилактиката и оформянето на декоративните растения - дървета и храсти, декоративни треви и цветя.

Задълженията на работникът по озеленяването са свързани с подготовката на територията за озеленяване, подготовка на почвата, посяване на семена, засаждане на цветя, поддържане на зелените площи, размножаване на растенията, оформяне на короните на дърветата и храстите, вътрешно озеленяване на помещенията, вертикално озеленяване, поливане, торене, борба с вредители и неприятели, както и други допълнителни дейности свързани с отглеждане на градинските растения.

Работникът в озеленяването трябва да притежава знания и умения за работа с инвентара , техниката и оборудването прилагано в озеленителната дейност. Работата на озеленителя е към раздел изпълнителски кадри, той може да работи както самостоятелно така и в колектив от няколко специалисти.

Ако искате да получите знания и овладеете техниката на озеленяването, както и да добиете професията „Работник в озеленяването”, мястото ви е при нас в Учебен център на „Гранд Хотел Пловдив”.

Обучението – теоретическо и практическо , се провежда от НЕВЕНА ПАЧЕДЖИЕВА - водещ ландшафтен архитект за град Пловдив и преподавател в ПГ по строителство и архитектура, и специалистите озеленители на Гранд Хотел Пловдив.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС :

"РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО "- І степен на ПК – 300 уч.ч.

Изисквания за образование – начално образование

Изискване за възраст – 16 год.

Продължителност на обучението – 3 месеца

ЗА РАБОТЕЩИ ПО ПРОФЕСИЯТА :

150 уч.ч. Тема :”Оформяне на короните на дървета и храстите , поддържане на тревни площи и цветни лехи"

 

ЛЮБИТЕЛСКИ КУРС

50 уч.ч. Тема: „Поддържане на интериорни и екстериорни растения, аранжиране на цветя, поддържане на малки градини”

За контакти:

гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2

(ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ )

– офис на Учебният център - Телефони за връзка: 032/966-808; 0889532206

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА,

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ/ МОДУЛ

БРОЙ НА

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ А . ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

ТЕОРИТЕЧНО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ А1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

      8

2.

Икономика

      8

3.

Предприемачество

                    8

 

ОБЩ БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА РАЗДЕЛ А1

                  24

РАЗДЕЛ А2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Декоративна растителност

                 12

2.

Почвознание

                 12

 

ОБЩ БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА РАЗДЕЛ А2

                 24

РАЗДЕЛ А3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Цветарство

                22

3.

Озеленяване

                12

5

Аранжиране

                  8

 

ОБЩ БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА РАЗДЕЛ А3

                42

ОБЩ БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА РАЗДЕЛ А1                                                                       90

РАЗДЕЛ А2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Грижи за растенията

               24

2.

Почвознание

               12

 

ОБЩ БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА РАЗДЕЛ А2

               36

РАЗДЕЛ А3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Цветарство

               40

2.

Озеленяване

               22  

5.

Аранжиране

               12

6.

Производствена практика

               40

 

ОБЩ БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА РАЗДЕЛ А3

             114

 

ОБЩ      БРОЙ      НА      УЧЕБНИТЕ      ЧАСОВЕ      ПО

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

             150

 

ОБЩ   БРОЙ   НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ  УЧЕБНИ  ЧАСОВЕ   В  РАЗДЕЛ А

             240

 

РАЗДЕЛ Б. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

1.

Паркова архитектура

              30

2.

 Цветарство

              30

 

БРОЙ     НА     ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ     УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО РАЗДЕЛ  Б          

              60

 

ОБЩ    БРОЙ   НА   ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕИЗБИРАЕМИТЕ  УЧЕБНИ  ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ  А  +  РАЗДЕЛ Б

 

            300