ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОФЕСИЯТА "КЕТЪРИНГ"

НАПРАВЛЕНИЕ РЕСТОРАНТЬОРСТВО

Превода на думата кетъринг /cater от английски е : доставям, провизирам, поднасям.

Кетърингът съществува отдавна , но интересът към този вид бизнес се увеличи последните години.

Съвременният кетъринг има сложна задача , която обхваща комплекс от услуги : подготвяне на храната и напитките , десертите, доставянето им на отдалечени разстояния,създаването на цялостна организация по изхранването, доставянето на оборудване и на обслужващ персонал, отсервиране и прибиране .

През 21 век кетърингът има много по- дълбок смисъл и усещане от колкото простото хранене - то е стил , дизайн, красиво оформление ,качествен сервиз и култура на общуване. Включва майсторски подготвена и декорирана храна , украса, вежливо обслужване , перфектна организация и всичко това на балансирани цени.

В процеса на обучение ще научите как да организирате кетърингът , да изготвите бюджет, да осигурите актуално оборудване , да получите познания по кулинария , по техника на сервиране и барманство, да изучите различните видове кетъринг.

Теоретическата и практическа база на „Гранд Хотел Пловдив” предоставят прекрасната възможност да се проследи целият технологичен цикъл - организационното и практическо изпълнение, и да се види професията в изпълнение .

Обучението е по лицензираната програма на Учебния център /публикувана на страницата на ЦПО htts:// cpograndhotel-plovdiv.com / включва всички учебни дисциплини свързани с изграждането на умения и компетентности по подготовка , изпълнение и менижмънт на кетъринга.

Преподавателският екип включва преподаватели ПГ по туризъм - Пловдив, водещи специалисти на "Гранд Хотел Пловдив" и наставници от обектите.                      Програмата е разчетена  960 учебни часа и включва учебни дисциплини по : технология на кулинарната продукция, сервиране и барманство, мениджмънт на на кетъринга , етика и бизнес етикет, управление на персонала,икономика на храненето, маркетинг и реклама , декорация на храните , изучаване на всички основни и допълнителни знания необходими за организирането и провеждането на перфектен кетъринг .
 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

за "РЕСТОРАНТЬОР " - ІІІ степен на ПК

Планирани дати за обучение :

- І част - начално обучение -

300 уч.ч.

- ІІ част на обучението -

360 уч.ч. 

- ІІІ част - ІІІ степен на ПК

300 уч.ч. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

За дипломирани и работещи като ресторантьори и сервитьор -бармани в ресторанта.

100 уч.ч. - Технологичен цикъл исъвременен мениджмънт на кетъринга .

За контакти:

гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2

(ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ )

– офис на Учебният център - Телефони за връзка: 032/966-808; 0889 532 206

 

 УЧЕБЕН ПЛАН 

 

по

ред

Наименование на предметите

Брой часове

Общо

Теория

Прак

тика

1

2

3

4

5

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

 

 

А.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

90

90

-

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

30

30

-

2.

Икономика

30

30

-

3.

Предприемачество

30

30

-

Б.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

160

100

60

1.

Чужд език по професията

15

15

-

2.

Основи на туризма

20

20

-

3.

Хигиена на храненето и хранителното законодателство

10

10

-

4.

Счетоводство и отчетност в туризма

30

30

-

5.

Информационни технологии в туризма

15

15

-

6.

Професионална етика и туристическо поведение

10

10

-

7.

Учебна практика по:

60

-

60

7.1

Хигиена на храненето и хранителното законодателство

20

-

20

7.2

Счетоводство и отчетност в туризма

10

-

10

7.3

Информационни технологии в туризма

20

-

20

7.4

Професионална етика и туристическо поведение

10

-

10

В.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

650

260

390

1.

Материалознание на хранителните продукти

45

45

-

2.

Технологично обзавеждане

40

40

-

3.

Технология на кулинарната продукция

45

45

-

4.

Сервиране и барманство

50

50

-

5.

Организация на обслужването при кетърингово събитие

55

55

-

6.

Маркетинг и реклама на кетъринга

25

25

-

7.

Учебна практика по специалността:

210

-

210

7.1

Сервиране и барманство

90

-

90

7.2

Организация на обслужването при кетърингово събитие

100

-

100

7.3

Маркетинг и реклама на кетъринга

20

-

20

13.

Производствена практика

180

-

180

Г.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

30

30

1.

Управление на човешките ресурси

60

30

30

2.

Предприемачество

60

30

30

 

Всичко А+Б+В+Г:

960

480

480