ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА АНИМАТОР В ТУРИЗМА  

Думата анимация има латински произход и означава въодушевление, одухотворение, стимулиране на жизнените сили на човека и засилване на неговата активност. Самият превод предполага дейност, която човек извършва в свободното си време. Туристическата анимация в хотела, ресторанта, круиза, в превозното средство не е само забава, тя е израз на високата степен на професионализъм на туристическите деятели, част от туристическият продукт, който цели да удовлетвори интересите на туристите, да поддържа доброто им настроение, положителните впечатления, да разнообрази туристическият продукт и повиши неговото качество и привлекателност. Туристическата анимация - спортно-оздравителна, зрелищно-развлекателна, културна, творческа - изисква от аниматора компетентност и квалификация да осъществява културни, художествени, естетически, обществени, спортни практики и най-важно да може да разработва анимационни програми съответстващи на интересите на туристите да гиприобщава към усвояване на полезни знания и в същото време да снема психологическото им напрежение и стрес. Това превръща Аниматорът в туризма представител на туристическият оператор в третата важна професия в туризма. Професионално обучение по професията Аниматор в туризма може да получите в Учебният център на Гранд Хотел Пловдив. Обучението се провежда с водещи преподаватели и практикуващи аниматори от туристическата дейност. Учебната програмата е е разчетена на 960 учебни часа и включва учебните дисциплини: Организация и мениджмънт на туризма, Технология и организация на туристическата анимация, Екскурзоводско обслужване, География на туризма, Културно и историческо наследство, Сценично майсторство, Организация на хотелиерската дейност, Култура на обслужване и бизнес етикет, Управление на персонала, Финанси и счетоводство, Маркетинг и реклама и др., изучават се всички основни и допълнителни знания, необходими за изграждането на личността на Аниматорът в туризма.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС АНИМАТОР В ТУРИЗМА - ІІІ степен на ПК 

- І част -  300 уч.ч.

- ІІ част на обучението - 360 уч.ч.

- ІІІ част - 300 уч.ч.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ За дипломирани и работещи Съвременни тенденции и технологии в развитието на туризма Спортно - оздравителна анимация Културно-развлекателна анимация - 300 уч.ч.

За контакти: гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" № 2

ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ

офис на Учебният център

Телефони за връзка 032 966-808; 0889532206

 УЧЕБЕН ПЛАН  

 ВАРИАНТ Б16  Аниматор в туризма  

№ по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

               Теоретично обучение

Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

10

2.

Предприемачество

20

3.

Икономика

30

Общ брой на учебните часове за раздел А1

60

                   Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Чужд език по професията

40

3.

Гостоприемство в туризма

30

4.

Отчетност и работа с документи

20

5

Комуникация и сценично поведение

30

6.

Социален бит и етнография

20

7.

Сценография, грим икостюми

30

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

170

                         Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Мениджмънт на туризма

30

2.

Екскурзоводско обслужване

60

3.

Туристическа анимация  

80

4.

 Организация и функциониране на хотела

60

8

Безопасност и долекарска помощ в туризма

20

Общ брой на учебните часове за раздел А3

250

Общ брой на учебните часовете по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

      420 49.4%

Общ брой на учебните часове за раздел А

480

                            Практическо обучение

Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

1.1.

Отчетност и работа с документи

20

1.2.

Комуникация исценично поведение

40

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

60

 Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

1

Екскурзоводско обслужване

60

2.

Организация и функциониране на хотела

40

3.

Туристическа анимация  

140

2.

Производствена практика

120

Общ брой на учебните часове за раздел А3

        360

Общ брой на учебните  часове по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

       420– 50.6%

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

 900

Раздел Б. Избираеми учебни часове

Разширена професионална подготовка                                                            

1.

Културно наследство в туризма  

30

2.

Разрабатка на  програми за туристическа анимация / детска, фолклорна , хотелска идр./

30

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

960