ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОФЕСИЯТА

"ОХРАНИТЕЛ НА ФИЗИЧЕСКИ ОБЕКТ"

В годините на прехода възникнаха сериозни проблеми, свързани с гарантирането на личната сигурност на отделния индивид, опазването на живота, здравето и имуществото на гражданите, на техните лични права и свободи, гарантирани от Конституцията на Република България.

Увеличиха се посегателствата и заплахите за сигурността както на отделната личност така и на бизнес организациите, на обществените служби и организации - учебни, медицински , социални и др. Анализът на обстановката в страната показва , че за ефективна защита на членовете на обществото и активите на многобройните промишлени и административни обекти освен силите на МВР е необходимо да се наема и частно охраняване.

Обучението по професията "Охранител" е свързано със същността, организацията и правната уредба на частната охранителна дейност на територията на Република България.

Заложените учебни дисциплини в Лицензираната Учебната програма и обучението по професията целят подготовка на добре подготвени кадри за охрана на физически обекти познаващи законите и правилата по организацията и провеждането на охранителната дейност.

Учебните занятия се провеждат в "Гранд Хотел Пловдив".

"ОХРАНИТЕЛ"

- начално обучение - 300 уч.ч.

- до ІІ част на обучението - 360 уч.ч.

- до ІІІ степен на професионално обучение -300 уч.ч.

 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

за работещи като "ОХРАНИТЕЛ" е предвидено обучение от 300 от уч.ч.

    УЧЕБЕН  ПЛАН

ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА   - ВАРИАНТ Б16  

Видове професионална подготовка

Учебни предмети, модули

Брой

учебни

часове

 

Раздел А1         Задължителни учебни часове

                                   Теоретично обучение

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

10

2.

Предприемачество

16

3.

Икономика

24

4.

Езикова подготовка-обучение по английски език

40

 

Общ брой на учебните часове по Раздел А1

90

 

Раздел А2           Отраслова професионална подготовка

 

1.

Основи на правото

24

2.

Правна регламентация на частната охранителна дейност

18

3.

Професионална етика и комуникативни умения

18

4.

Специална психология

18

5.

Лична защита

21

6.

Защита на класифицираната информация

18

7.

Защита на личните данни

18

8.

Оръжезнание

30

 

Общ брой на учебните часове по Раздел А2

165

 

Раздел А3            Специфична професионална подготовка

 

1.

Организация  на охраната на обекти

80

2.

Тактика на охраната на обекти

80

3.

Технически системи за сигурност в охраняваните обекти

80

 

Общ брой на учебните часове по Раздел А3

240

 

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение по раздел А2 + Раздел А3

405

 

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение по раздел А

495

 

                                  Практическо обучение

 

 

Раздел А2           Отраслова професионална подготовка

 

1.

Учебна практика

 

1.1.

Основи на правото

30

1.2.

Професионална етика и комуникативни умения

30

1.3.

Лична защита

30

1.4.

Оръжезнание

20

 1.5

Езикова подготовка-обучение по английски език

20

 

Общ брой на учебните часове по Раздел А2

130

 

Раздел 3          Специфична професионална подготовка

 

1.

Учебна практика

 

1.1.

Организация  на охраната на обекти

40

1.2.

Тактика при охраната на обекти

40

1.3.

Технически системи за сигурност в охраняваните обекти

40

2.

 Практика

155

 

Общ брой на учебните часове по Раздел А3

275

 

Общ брой на учебните часове по учебна и действаща практика

405

 

Общ брой на задължителните учебни часове по Раздел А

900

 

Раздел Б        Избираеми учебни часове

                         Разширена професионална подготовка

60

1.

Лична защита-теория

 

2.

Тактически действия -практика

 

 

Общ брой на задължителните и избираеми

учебни часове по Раздел А и Раздел Б

 

960