В зората на своята поява реториката е определяна  като изкуството да се говори точно и красноречиво.

Съществува ясна граница между естественият талант да говориш красноречиво и убедително и изучаването на правилата за точното и убедително говорене на обществено място наречено риторика. Риториката направлява красноречието и  го издига до  равнището на изкуство. Риториката е мисълта ни предадена по най-убедителен и най-разбираем начин. Кризата в риториката и в практиката на красноречието е симптом за скрита криза в мисленето на хората. Възможността да се преодолее тази криза се състои в това да осъзнаем мисълта си, да я възпроизведем  и насочим към слушателите, така че те да я открият по най-убедителен начин.

В хилядолетната история на риториката /5 века преди Христа/, риторичната култура и нейното проявление в живота на хората се развива във възходи и спадове, в небивало развитие и в пълна забрава и е в пряка зависимост от нивото на цивилизацията.

Няма сфера от общественият  и личен живот на човека, в която риториката да не намира приложение. Но, най-голяма е нейната значимост издигната в ранг „задължителност” в преподавателска дейност, в изявите на обществените личности и  политическите оратори, в театралното и филмово изкуство, в съдебната система, в сферата на услугите и в бизнеса.

В Школата по риторика  към Центъра за прфесионално обучение към  Гранд Хотел Пловдив имате възможност да се запознаете  със същността и основите на риторичното изкуство,  с качествата на речта и тяхното теоретично и практическо овладяване.

-  Занятията на школата ще се провеждат веднъж седмично  по 4 учебни часа в Учебният център на Гранд Хотел Пловдив.

-  Продължителността на обучението 120 уч.ч.

    Тематичен план 

1. Същност и предмет на риторичното изкуство

2. Обект на риториката  

3. Категории в риториката 

4. Съдържание на обучението 

 4.1 Риториката като наука;

- Функции на риториката;

- Принципи, методи, механизми на риториката;

- Класификация на риториката.

4.2. Монологично красноречие - доклади, публични речи, лекции и др.

4.3. Диалогочно красноречие;

4.4. Делово красноречие

4.5. Видове риторика 

4.6. Риторични фактори 

4.7. Риторична технология;

4.8. Риторична стилистика;

4.9. Риторична методика.