Гранд Хотел Пловдив - Профил на Учебният център

ПРОФИЛ   НА УЧЕБНИЯТ  ЦЕНТЪР  

  Центърът за професионално обучение към „Гранд Хотел Пловдив” ЕООД  е обособено звено в структурата на  организацията, създадено за подготовка на кадри за туристическия бизнес – хотелиерството  и ресторантьорството, учреден на 21.09.2001г., лицензиран с

протокол № 04 от 27.03. 2002 год. на НАПОО към МС на Република  България, с изменение и допълнение от 13.10.2004 год, протокол № 13, с изменение и допълнение на нови професии  на 28.10.2019г., Лиценз № 200112011    

                                                                                                                                                                                      

 ПРЕДМЕТ НА  ДЕЙНОСТ

 

В  Центърът се осъществява учебна дейност, организира се и се провежда обучение на кандидати с входящо образователно равнище – основно и средно образование, навършили 16 години  по разрешеното от ЗПОО – степенно обучение  на модулен принцип и лицензираните програми от НАПОО в следните  професионални направления:

 

 III  СТЕПЕН  НА ОБУЧЕНИЕ - 960 уч.ч.

 

1. Хотелиер – „Организация на хотелиерството”   

2. Организатор на туристическа агентска дейност – „Организация на туризма и свободното време”

3. Администратор  в хотелиерството – „Организация на туризма и свободното време” 

4. Ресторантьор - „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

5. Екскурзовод – „Екскурзоводско обслужване”

6. Аниматор в туризма - „Туристическа анимация”

7. Помощник-инструктор по фитнес - „Фитнес”

8. Охранител – „Физическа охрана на обекти” 

9. Кетъринг – „Ресторантьорство”

 

II СТЕПЕН  НА ОБУЧЕНИЕ - 660 уч.ч.

 

10. Готвач – Производство на кулинарни  изделия и напитки

11. Сервитьор и барман –  Обслужване в заведенията за хранене

12. Хлебар – сладкар - „Производство на  хлебни  и сладкарски изделия”

13. Сътрудник маркетингови дейности - „Маркетингови проучвания”

14. Оператор в хранително – вкусовата промишленост –„Производство на захар и захарни изделия”

15. Декорация на сладкарските изделия- „Хлебар – сладкар”

16. Карвинг – декоратор- „Декорация на органични материали”

 

I СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ - 300 уч.ч.. 

 

17. Касиер – обменител  на валута

18. Камериер – „Хотелиерство”

19. Портиер - пиколо –- „Хотелиерство”

20. Работник озеленяване-  „Озеленяване и цветарство”   

За всички професии са осигурени – външни и вътрешни преподаватели.

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ С РЕГИСТРАЦИЯ В АГЕНЦИЯТАПО  ЗАЕТОСТТА

 1. Начална компютърна подготовка – 45 уч.ч. - индивидуално обучение

 2. Чуждо–езиково обучение: английски, испански, френски, немски, италиански, руски език

 А1,А2,В1 – по Европейската езикова рамка  – 300 уч.ч.

 А2,В1,В2 –  по Европейската  езикова – 300 уч.ч.

Професионална терминология – 100 уч.ч.

3. Обществени и граждански компетентности – 30 уч.

4. Умения за  учене – 30 уч.ч.

5. Мотивационно обучение – 30 уч.ч.

 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНИЯТ ЦЕНТЪР:

 

 Дейностите на Центъра за професионално обучение са свързани с:

1. Обучение и повишаване квалификацията на собствени  кадри на организацията от обектите на хотелите и ресторантите;

2.  Външно обучение на:

- Безработни лица в партньорство с Агенцията по заетостта;

- Платено  обучение на външни лица – индивидуално или по заявка на други работодатели от бранша;

-  Обучение на ученици от учебните заведения в града.

3. Работа по проекти на Европейският социален фонд и Национални програми на Република България.

 

  ДЕЙНОСТ НА ЦПО КЪМ „СИНЕРГОН ХОТЕЛИ” АД  ОТ 2001 ГОДИНА ДО 2018 ГОДИНА

Учебният център е създаден  с Учредителен акт  на Съвета  на директорите  на „Новотел Пловдив” АД от  21.09.2001 г. и цялостната му дейност е организирана и се изпълнява от работният екип – ръководство  и преподаватели.

Дейността му е базирана върху материалната база на хотел „Гранд Хотел Пловдив”, 

През годините Учебният център се именува последователно: ЦПО към „Новотел Пловдив” АД, ЦПО към „Синергон хотели”АД и ЦПО към „Гранд Хотел Пловдив” ЕООД.

В периода  от 2001 година до 2018 год. центърът е обучил и подготвил за реално участие в работния процес следните кадри изразено в количествени показатели:

 

                                            Справка

                            За обучените лица от 2001 г. до 2018 г.

                                

№ по ред       Професионално обучение     Обучение по част от професията     До степен на ПК                  

1.                 Готвач                                                 968 

2.                 Сервитьор-барман                             431        

3.                 Сладкар                                              286  

4.                 Хлебар                                                    5

5.                 Ресторантьор                                       81

6.                 Хотелиер                                            102

7.                Администратор в хотелиерството    226    

8.                 Камериер                                            218 

9.                 Организатор ТАД /тур оператор/       21   

10.               Касиер , валутна каса                          12      

11.               Портиер – пиколо                               17       

                                                                              2367      

Учебният център работи в строго съблюдаване на изискванията на внедрената вътрешна система за качество по  предлаганото обучение.

2. Разработени са и са реализиране 4 проекта по европейски програми:

- 2003г. „Квалификационни курсове по професии на туризма„   по който са обучени  и участвали в работния процес на хотела 102 лица.  

- 2005 година  „Стажуване по професии на туризма” с 45 обучени лица.

- 2007 година "Професионално обучение по професии  на туризма” 96 обучени лица.

- 2017 година  „Достъп до трудова заетост, повишаване на качеството на работните места и професионално израстване чрез обучение – важно средство за подобряване нивото на туристическото обслужване ” с обучение 86 безработни и заети лица. 

3.  Учебният център е участва  и обучава  кадри по проекта „Красива България”  в  Пловдив, Велинград  и Асеновград;

4.  Обучавал е кадри  на Агенцията по заетостта - Пловдив, Слънчев бряг, Асеновград, Велинград, Пазарджик, Раковски – безработни и заети лица по проектите: ”Аз мога”, „Аз мога повече”, "Ваучери за заети лица";

5.   Обучавал е ученици по професии на туризма  от ЕГ „Иван Вазов”  и от 2014 година до 2018 г.   провежда  обучение по професиите „ Готвач”  и „Сервиране и барманство” на ученици от  СУ „Братя Миладинови„ Пловдив.

6. Индивидуални обучения са провеждани на участници от  Карлово, Хисаря, Панагюрище, Варна, Ямбол, Хасково, Свиленград, Велико Търново, Стара Загора, които са идвали в Пловдив специално за нашите  обучения.

Обучавани  са граждани от  Гърция, Турция и Украйна, както и студенти от пловдивските висши учебни заведения.

Голяма част от обучените лица от  центъра имат успешна трудова  реализация в страната и в  Испания, Германия, Франция, Великобритания и САЩ.

Работим с най-изявените преподаватели от ПГ по туризма Пловдив , УХТ Пловдив и майсторите и специалистите от обектите на Дружеството, които провеждат и обучават  курсистите на качествено добро ниво. Достатъчно е да се спомене оценката на широката пловдивска общественост „ Ако искаш да изучиш професията,  трябва да отидеш в центъра на  Новотела”.                            

Учебният център на „Новотел Пловдив” е цитиран в отчетите на НАПОО и Агенцията по заетостта  като един най-добрите с дейността си.